SPECIFISKĀS KATEGORIJAS EKSPLUATĀCIJAS ATĻAUJAS

Iesnieguma veidlapa
Application Form for a Cross-Border UAS Operation (Article 13)
Vadlīnijas:

Vadlīnijas UAS ekspluatanta rokasgrāmatas izstrādei

Vadlīnijas ekspluatācijas riska novērtējumam atbilstoši SORA metodoloģijai

Ekspluatācijas atļaujas izsniedz valstī, kurā UAS ekspluatants ir reģistrēts. Lai veiktu lidojumus ārpus reģistrācijas valsts, UAS ekspluatantam ir jāvēršas attiecīgās valsts kompetentajā iestādē ar pieteikumu, kurā ietverta reģistrācijas valstī izsniegtās ekspluatācijas atļaujas kopija un sīkāka informācija par plānoto lidojumu vietu un ar to saistītajiem riskiem, ņemot vērā vietējās gaisa telpas, apvidus un apdzīvotības īpatnības un klimatiskos apstākļus.

Kā iesniegt pieteikumu?

Iesniegums un tā pielikumi, kas parakstīti ar drošu elektronisko parakstu, jāiesniedz e-pakalpojumu portāla sadaļā “Specifiskā kategorija” -> “Ekspluatācijas atļaujas“.

Pieteikumu ekspluatācijas atļaujas saņemšanai gatavo, pamatojoties uz Regulas (ES) 2019/947 11.pantā minēto riska novērtējumu, iesniegumam pievienojot: 

IEPRIEKŠ DEFINĒTI RISKU NOVĒRTĒJUMI (PDRA)

Atbilstoši Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) dokumentiem “Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas” (AMC/GM), kas paredzēti Regulas (ES) 2019/947 piemērošanai, ekspluatācijas risku novērtējumu nepieciešams veikt atbilstoši SORA metodoloģijai. Lai veicinātu harmonizētu pieeju un atvieglotu ekspluatācijas atļauju iegūšanas procesu, Eiropas Aviācijas drošības aģentūra (EASA) dokumentā “Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas” (AMC/GM), kas paredzēti Regulas (ES) 2019/947 piemērošanai, ir publicējusi 4 “iepriekš definētus riska novērtējumus” (PDRA), kuros tiek aprakstītas darbības, nosacījumi un ierobežojumi, kas attiecināmi, lai UAS ekspluatants varētu iegūt ekspluatācijas atļauju.

Iepriekš definētie risku novērtējumi (PDRA) tiek iedalīti 2 grupās:

 1. PDRA-S: atbilst stansartscenārijiem (STS), kas publicēti Regulā (ES) 2019/947, izņemot prasību UAS būt marķētai ar attiecīgu C klases marķējumu
 2. PDRA-G: aptver vispārīgākus scenārijus, paredzot UAS ekspluatantam iespēju pierādīt atbilstību ekspluatācijas drošības mērķiem ar dažādiem risku mazināšanas pasākumiem

Ja plānotie bezpilota gaisa kuģa lidojumi atbilst kādam no publicētajiem PDRA, kā pieteikums ekspluatācijas atļaujas saņemšanai jāiesniedz:

Iesnieguma veidlapas iespējams atrast pie attiecīgā PDRA apraksta.

Lai novērtētu riska mazināšanas līdzekļu piemērotību risku novēršanai, nepieciešams norādīt precīzas atsauces uz dokumentācijas (piemēram, UAS ekspluatanta ekspluatācijas rokasgrāmatu, UAS ražotāja rokasgrāmatu u.c.) sadaļu, kurā iekļauta sīkāka informācija par to, kā tiek panākta atbilstība katram noteiktajam nosacījumam.

Darbības raksturojumu un nosacījumus / pielikumu pieteikumam ekspluatācijas atļaujas iegūšanai iespējams atrast pie attiecīgā PDRA apraksta.

Ekspluatācijas rokasgrāmata ietver informāciju par UAS ekspluatantu, tā veiktajām darbībām ar bezpilota gaisa kuģiem, ekspluatācijā iesaistītā personāla atbildības un pienākumu sadalījumu, apmacībām un tehnisko informāciju par bezpilota gaisa kuģa sistēmu.

Vadlīnijas ekspluatācijas rokasgrāmatas izstrādei:

Derīguma termiņš: atļauju izsniedz uz laiku līdz 2 gadiem

Maksa:
 1. Iesnieguma izvērtējums ekspluatācijas atļaujas iegūšanai (tajā skaitā būtisku grozījumu veikšanai esošā ekspluatācijas atļaujā saistībā ar izmaiņām risku mazināšanas pasākumos) ar riska mazināšanas pasākumu pārliecības un integritātes (SAIL) I vai II līmeni: 175EUR
 2. Grozījumu veikšana iepriekš izsniegtā ekspluatācijas atļaujā, kas nav saistīta ar izmaiņām risku mazināšanas pasākumos: 25EUR
 3. Ekspluatācijas atļaujas termiņa pagarināšana: 100EUR

EKSPLUATĀCIJAS RISKU NOVĒRTĒJUMS ATBILSTOŠI "SORA" METODOLOĢIJAI

Ja tiek secināts, ka plānotie bezpilota gaisa kuģa lidojumi daļēji vai pilnībā neatbilst kādam no publicētajiem PDRA, ir jāveic pilns risku novērtējums atbilstoši SORA metodoloģijai, kas sīkāk ir aprakstīta Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) publicētajos dokumentos “Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas” (AMC/GM), kas paredzēti Regulas (ES) 2019/947 piemērošanai.

Attiecīgi, kā pieteikums ekspluatācijas atļaujas saņemšanai jāiesniedz:

Iesnieguma veidlapa:

Vadlīnijas ekspluatācijas riska novērtējumam atbilstoši SORA metodoloģijai:

Ekspluatācijas rokasgrāmata ietver informāciju par UAS ekspluatantu, tā veiktajām darbībām ar bezpilota gaisa kuģiem, ekspluatācijā iesaistītā personāla atbildības un pienākumu sadalījumu, apmacībām un tehnisko informāciju par bezpilota gaisa kuģa sistēmu.

Vadlīnijas ekspluatācijas rokasgrāmatas izstrādei:

Derīguma termiņš: atļauju izsniedz uz laiku līdz 2 gadiem

Maksa:
 1. Iesnieguma izvērtējums ekspluatācijas atļaujas iegūšanai (tajā skaitā būtisku grozījumu veikšanai esošā ekspluatācijas atļaujā saistībā ar izmaiņām risku mazināšanas pasākumos) ar riska mazināšanas pasākumu pārliecības un integritātes (SAIL):
  1. I vai II līmeni: 175EUR
  2. III vai augstāku līmeni: 325EUR
 2. Grozījumu veikšana iepriekš izsniegtā ekspluatācijas atļaujā, kas nav saistīta ar izmaiņām risku mazināšanas pasākumos: 25EUR
 3. Ekspluatācijas atļaujas termiņa pagarināšana: 100EUR
Scroll to Top