ATVĒRTĀ KATEGORIJA​

Sīkāka informācija: 

Atvērtajā kategorijā ietilpst bezpilota gaisa kuģu lidojumi ar relatīvi zemiem riskiem, kam nav nepieciešama ekspluatācijas atļauja vai deklarācija, tomēr joprojām ir jāievēro gan vispārīgās, gan attiecīgajā apakškategorijā noteiktās prasības un ierobežojumi.

VISPĀRĪGĀS PRASĪBAS

Veicot lidojumus ar bezpilota gaisa kuģi, tam jābūt marķētam ar reģistrācijas rezultātā iegūto bezpilota gaisa kuģa sistēmas (UAS) ekspluatanta numuru.


Sīkāka informācija sadaļā: “Reģistrācija”

TĀLVADĪBAS PILOTA VECUMS

Lai veiktu lidojumus atvērtās kategorijas ietvaros, tālvadības pilotam jābūt sasniegušam 16 gadu vecumu.

Tālvadības pilota vecuma ierobežojums nav attiecināms uz šādiem gadījumiem:

 • bezpilota gaisa kuģis ir pašbūvēts vai rotaļlieta* un tā maksimālā pacelšanās masa ir mazāka par 250g
 • tā darbības uzrauga cits vismaz 16 gadu vecumu sasniedzis tālvadības pilots ar atbilstošu kompetences līmeni
 • lidojumi tiek veikti gaisa kuģu kluba vai apvienības ietvaros (pie nosacījuma, ka ir saņemta atbilstoša Civilās aviācijas aģentūras atļauja)

* – Bezpilota gaisa kuģis uzskatāms par rotaļlietu tikai gadījumā, ja tas atbilst Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu un paredzēts lietošanai bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem. Attiecīgai informācijai jābūt skaidri norādītai. Ja šādas norādes nav, vai ražotājs norādījis lielāku vecumu, bezpilota gaisa kuģis nav uzskatāms par rotaļlietu. Veicot tehniskas modifikācijas, ko ražotājs nav paredzējis (piemēram, uzstādot videokameru vai nomainot raidītājus), rotaļlietas statuss tiek zaudēts.

TĀLVADĪBAS PILOTA KVALIFIKĀCIJA

Jebkuram tālvadības pilotam ir jāiepazīstas un jāievēro bezpilota gaisa kuģa ražotāja sniegtie norādījumi.

Ja bezpilota gaisa kuģa masa ir 250g un vairāk, papildus jāapgūst attālinātā apmācība un jānokārto atbilstošas pārbaudes. Nepieciešamā tālvadības pilota kvalifikācija atkarīga no apakškategorijas (A1, A2, A3), kurā tiek veikti lidojumi.

Maksimālā pacelšanās masa (MTOM) ir ražotāja vai būvētāja noteiktā bezpilota gaisa kuģa maksimālā masa, ieskaitot derīgo kravu un degvielu, ar kādu bezpilota gaisa kuģi var ekspluatēt (to svarīgi nejaukt ar kopējo jeb faktisko pacelšanās masu).

Attiecībā uz bezpilota gaisa kuģa masu atvērtās kategorijas ietvaros paredzēti dažādi nosacījumi atkarībā no apakškategorijas, kurā tiek veikti lidojumi.

LIDOJUMI TIEŠAJĀ REDZAMĪBĀ (VLOS)

Veicot lidojumus ar bezpilota gaisa kuģi, viena no būtiskākajām prasībām ir to saglabāt tiešā redzamībā (ko bieži apzīmē ar abreviatūru VLOS – Visual Line of Sight). Papildus tam tālvadības pilotam ir jāredz arī ap bezpilota gaisa kuģi esošā gaisa telpa, lai nodrošinātu izvairīšanos no citiem gaisa kuģiem, bezpilota gaisa kuģiem, kā arī šķēršļiem, ēkām, transportlīdzekļiem, dzīvniekiem un cilvēkiem uz zemes. Jāņem vērā ne tikai bezpilota gaisa kuģa lidojuma ātrums, manevrētspēja un laiks, kas nepieciešams, lai manītu lidojuma trajektoriju, bet arī citu kustīgu objektu pārvietošanās, to radītā gaisa plūsma, kā arī droša distance, kas apkārtējiem lieki nenovērstu uzmanību un neradītu satraukumu par sadursmes iespējām.

“PIRMĀS PERSONAS SKATA” (FPV) LIDOJUMI

Nereti bezpilota gaisa kuģa lidojumus veic “pirmās personas skata” (FPV) režīmā, kad tālvadības pilots, vadot lidojumu, izmanto ekrānu vai brilles, uz kurām tiek pārraidīti attēli, kas saņemti no uz bezpilota gaisa kuģa esošās videokameras. Ikdienā to izmanto tālvadības piloti, kas nodarbojas ar dronu sacīkstēm, filmē video vai veic inspekcijas, kur galvenā uzmanība tiek veltīta konkrētā uzdevuma izpildei, nevis apkārt esošās vides novērošanai.

Tomēr lidojumi “pirmās personas skata” (FPV) režīmā rada papildus riskus, jo tālvadības pilotam nav iespēja pilnībā novērtēt, apzināties un kontrolēt apkārt esošo situāciju. Šādos gadījumos ir jāpiesaista bezpilota gaisa kuģa novērotājs – persona, kura, atrodoties blakus tālvadības pilotam, bez palīglīdzekļiem vizuāli novēro bezpilota gaisa kuģi un palīdz tālvadības pilotam to noturēt tiešās redzamības (VLOS) robežās un droši veikt lidojumu.

Būtiski ņemt vērā, ka šādam novērotājam jāatrodas blakus tālvadības pilotam, lai saziņa būtu skaidra un tiktu veikta nekavējoties bez tehnisko līdzekļu (piemēram, telefona vai rācijas) iesaistes. Gadījumā, ja novērotājs pamana šķēršļus vai lidojumā neiesaistītu personu tuvošanos, tas var brīdināt tālvadības pilotu, norādot, piemēram, nepieciešamību nekavējoties pārtraukt lidojumu.

Piesaistot bezpilota gaisa kuģa novērotāju, tālvadības pilotam ir skaidri jānorāda, par ko un kā tam ziņot. Neskaidri sniegta informācija un pārpratumi var radīt lieku risku un tālvadības pilota nespēju veikt droša lidojuma izpildi.

Atkarībā no bezpilota gaisa kuģa un apakškategorijas, kurā tiek viekti lidojumi, ir noteikti dažādi attālumi līdz trešajām personām jeb lidojumā neiesaistītām personām. Piemēram, lidojumi ar bezpilota gaisa kuģiem, kuru masa ir līdz 250g, ir atļauti tuvu un virs lidojumā neiesaistītām personām, tomēr tos nekad nav atļauts veikt virs cilvēku pulcēšanās vietām. Savukārt, ja bezpilota gaisa kuģim nav atbilstoša C klases marķējuma un tā masa pārsniedz 250g, atvērtajā kategorijā lidojumus nav atļauts veikt tuvāk par 150m no dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības un atpūtas teritorijām, kā arī jāievēro vismaz 30m attālums horizontālā plaknē, to palielinot atbilstoši “1:1” principam (attālumums horizontalā plaknē = lidojumu augstumu) un lidojuma ātrumam (attālums nedrīkst būt mazāks par distanci, ko bezpilota gaisa kuģis pie maksimalā lidojuma ātruma spēj nolidot 2 sekundēs).

Par lidojumā neiesaistītu personu uzskata personu, kura nepiedalās bezpilota gaisa kuģa lidojuma izpildē vai kura nepārzina lidojuma veicēja sniegtos norādījumus vai drošības pasākumus.

Sīkāka informāciia par attālumiem aprakstīta pie katras attiecīgās apakškategorijas (A1, A2, A3).

LIDOJUMĀ IESAISTĪTAS PERSONAS

Persona ir uzskatāma par lidojumā iesaistītu, ja tā sniegusi skaidru un pārliecinošu apstiprinājumu par vēlmi būt iesaistīta, apzinās riskus un ir spējīga bez uzmanības novēršanas sekot līdzi bezpilota gaisa kuģa lidojuma maršrutam.

Tādēļ, lai persona tiktu uzskatīta par lidojumā iesaistītu, tai:

 • skaidri un nepārprotami jādod sava piekrišana būt iesaistītai lidojuma izpildē (piemēram, piekrišana, ka bezpilota gaisa kuģis viņu pārlido)
 • jāsaņem no lidojuma veicēja instruktāža par drošības pasākumiem, kā rīkoties avārijas situācijā
 • jābūt spējīgai koncentrēt savu uzmanību uz lidojuma izpildi un sekot līdzi lidojuma trajektorijai, lai avārijas gadījumā būtu iespēja izvairīties no sadursmes

Piemēram, publiska pasākuma biļetē vai norises vietā norādot, ka tiks lidināti bezpilota gaisa kuģi, netiek uzskatīts par pietiekamu, lai dalībniekus uzskatītu par lidojumā iesaistītiem, jo nepieciešams saņemt pārliecinošu personu piekrišanu, jāveic instruktāžu un jāpārliecinās, ka personas apzinās riskus un zina, kā rīkoties avārijas situācijā.

CILVĒKU PULCĒŠANĀS VIETA

Cilvēku pulcēšanās vieta ir cilvēku kopums, ko neraksturo konkrēts cilvēku skaits, bet spēja brīvi pārvietoties un izvairīties no sadursmes gadījumā, ja zudusi kontrole pār bezpilota gaisa kuģi.

Ja cilvēku blīvums ir tik liels, ka liedz brīvi izvairīties no bezpilota gaisa kuģa, tā ir uzskatāma par cilvēku pulcēšanās vietu.

Piemēri cilvēku pulcēšanās vietām:

 • publisku pasākumu norises vieta
 • pludmale vai parks saulainā dienā
 • iepirkšanās centrs vai tirgus, laikā, kad tur pulcējas cilvēki
 • atpūtas zonas u.c.

Maksimālais atļautais lidojumu augstums bezpilota gaisa kuģiem ir 120 metri, ko mēra no zemes vai ūdens virsmas.

Šī ierobežojuma mērķis ir mazināt riskus bezpilota gaisa kuģu sadursmēm ar pilotējamās aviācijas gaisa kuģiem. Kaut arī pilotējamās aviācijas gaisa kuģi parasti lidojumus veic augstāk par 150m, tie ir sastopami arī zemākā augstumā, piemēram, veicot pacelšanos/nosēšanos, meklēšanas un glābšanas darbus, speciālos aviācijas darbus, militāros lidojumus vai avārijas situācijās. Tālvadības pilota pienākums ir dot ceļu šādiem gaisa kuģiem un neapdraudēt cilvēkus, kas tajos atrodas. Tāpat tālvadības pilota pienākums ir izvairīties arī no citiem bezpilota gaisa kuģiem vai putniem, kas sadursmes rezultātā var izraisīt avāriju un apdraudēt uz zemes esošos cilvēkus un īpašumus. Tādēļ ir būtiski redzēt bezpilota gaisa kuģa atrašanās vietu un tam apkārt esošo vidi.

Atsevišķās UAS ģeogrāfiskajās zonās var būt noteikti citi augstuma ierobežojumi.


Sīkāka informācija sadaļā: “UAS ģeogrāfiskās zonas”

+

Neskatoties uz vispārīgajās prasībās noteiktajiem nosacījumiem, bezpilota gaisa kuģu lidojumiem atsevišķās vietās var tikt noteikti aizliegumi, ierobežojumi vai atvieglojumi, kas saistīti ar drošuma, drošības, privātuma vai vides aspektiem. Dažos gadījumos var nākties lidojumus iepriekš saskaņot vai ievērot papildu nosacījumus (piemēram, lidojumus veikt tikai ar noteiktas klases bezpilota gaisa kuģi), bet citos – lidojumi var tikt pilnībā aizliegti. Tāpat atsevišķās vietas var būt noteikts, ka atļauts neievērot kādu no atvērtajai kategorijai noteiktajiem nosacījumiem. Vienotā ES regulējuma izpratnē tās dēvē par bezpilota gaisa kuģu sistēmu (UAS) ģeogrāfiskajām zonām.


Sīkāka informācija sadaļā: “UAS ģeogrāfiskās zonas”

Apdrošināšanas prasības ir atkarīgas no bezpilota gaisa kuģa un vides, kurā tiek veikti lidojumi.


Sīkāka informācija sadaļā: “Apdrošināšanas prasības”

APAKŠKATEGORIJAS

Atvērtajā kategorijā visas darbības tiek iedalītas 3 apakškategorijās, papildus vispārīgajām prasībām nosakot dažādus ierobežojumus un nosacījumus, kā arī prasības tālvadības pilotam un bezpilota gaisa kuģa sistēmai. Konceptuālā pieeja – jo smagāks bezpilota gaisa kuģis, jo tālāk jāveic lidojumi no citām personām, kā arī dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām. 

A1

Tuvu un virs cilvēkiem

Bezpilota gaisa kuģu klase: <250g | C0, C1

Lidojumi jāveic, pamatoti pieņemot, ka netiks pārlidots virs lidojumā neiesaistītām personām.

Ja bezpilota gaisa kuģa masa ir mazāka par 250g, atļauts veikt lidojumus virs lidojumā neiesaistītām personām, bet ne virs cilvēku pulcēšanās vietām.

A2

Tuvu cilvēkiem

Bezpilota gaisa kuģu klase: C2

Lidojumi jāveic, ievērojot vismaz 30m attālumu horizontālā plaknē no lidojumā neiesaistītām personām (šo attālumu iespējams samazināt, aktivizējot lēnā lidojuma režīmu un ievērojot “1:1” principu).

No 2024.gada A2 apakškategorijā lidojumi atļauti tikai ar bezpilota gaisa kuģi, kam ir C2 klases marķējums.

A3

Tālu prom no cilvēkiem

Bezpilota gaisa kuģu klase: <25kg | C3, C4

Lidojumi jāveic, ievērojot vismaz 150m attālumu horizontālā plaknē no dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām.

Attālums no lidojumā neiesaistītām personām ir atkarīgs no bezpilota gaisa kuģa lidojuma ātruma un augstuma, bet ne mazāks par 30m).

SĪKĀKA INFORMĀCIJA:

Bezpilota gaisa kuģi, ar kuriem atļauts veikt lidojumus:

Lidojumi atļauti ar bezpilota gaisa kuģiem:

 • kas ir privāti būvēti, ja maksimālā pacelšanās masa (ieskaitot derīgo kravu) ir mazāka nekā 250g un maksimālais ekspluatācijas ātrums ir mazāks nekā 19 m/s
 • kas nav privāti būvēti un kam nav C klases marķējuma, ja tas laists tirgū pirms 2024.gada 1.janvāra un maksimālā pacelšanās masa ir mazāka nekā 250 g, ieskaitot tā derīgo kravu
 • kam ir C0 klases marķējums (atbilstoši Regulas (ES) 2019/945 prasībām)
 • kam ir C1 klases marķējums (atbilstoši Regulas (ES) 2019/945 prasībām), un kuru ekspluatē, izmantojot aktīvu un atjauninātu tiešās attālinātās identifikācijas sistēmu un vietzinīguma funkciju
Darbības vide:

Darbības videi nav ierobežojumu, izņemot, ja konkrētajā lokācijā ir noteikta UAS ģeogrāfiskā zonā ar specifiskiem nosacījumiem.

 
Attālums no lidojumā neiesaistītām personām:

Ja bezpilota gaisa kuģim ir C0 klases marķējums, vai tā masa ir zem 250g un lidojuma ātrums nepārsniedz 19m/s, lidojumus atļauts veikt tā, ka bezpilota gaisa kuģis pārlido lidojumā neiesaistītām personām, bet nekad nelido virs cilvēku pulcēšanās vietām.


Ja bezpilota gaisa kuģim ir C1 klases marķējums, lidojumi jāveic, pamatoti pieņemot, ka netiks pārlidots individuālām lidojumā neiesaistītām personām. Ja notiek neparedzēts pārlidojums lidojumā neiesaistītām personām, tālvadības pilots, ciktāl iespējams, saīsina laiku, kurā bezpilota gaisa kuģis pārlido šādām personām.

 
Tālvadības pilota kvalifikācija:

APLIECINĀJUMS PAR PABEIGTU TIEŠSAISTES APMĀCĪBU

Lai veiktu lidojumus A1 apakškategorijas ietvaros, tālvadības pilotam:

 1. jāiepazīstas un jāievēro bezpilota gaisa kuģa ražotāja sniegtie norādījumi
 2. ja bezpilota gaisa kuģa maksimālā pacelšanās masa ir 250g vai vairāk* – jāapgūst “Atvērtās kategorijas tālvadības pilotu tiešsaistes kurss” un sekmīgi jānokārto A1/A3 apakškategorijai paredzētais tiešsaistes eksāmens

* – Lai labāk izprastu regulējuma prasības, kā arī ar bezpilota gaisa kuģu lidojumiem lidojumiem saistītos riskus, Civilās aviācijas aģentūra rekomendē jebkuram tālvadības pilotam bezmaksas tiešsaistes apmācību kursu

Bezpilota gaisa kuģi, ar kuriem atļauts veikt lidojumus:

Lidojumi atļauti tikai ar bezpilota gaisa kuģiem, kam ir C2 klases marķējums (atbilstoši Regulas (ES) 2019/945 prasībām), un kuru ekspluatē, izmantojot aktīvu un atjauninātu tiešās attālinātās identifikācijas sistēmu un vietzinīguma funkciju.

 
 
Darbības vide:

Darbības videi nav ierobežojumu, izņemot, ja konkrētajā lokācijā ir noteikta UAS ģeogrāfiskā zonā ar specifiskiem nosacījumiem. Jāievēro attālums no lidojumā neiesaistītām personām.

 
Attālums no lidojumā neiesaistītām personām:

Jāievēro 30m attālums horizontālā plaknē no lidojumā neiesaistītām personām. Šo attālumu atļauts samazināt, ja bezppilota gaisa kuģim ir aktivizēta lēnā lidojuma režīma funkcija (maksimālais lidojuma ātrums: 3m/s) un lidojums tiek veikts ievērojot “1:1” principu – āttālums līdz lidojumā neiesaistītai personai ir vienāds ar lidojuma augstumu, bet ne mazāks par 5m.

 
Tālvadības pilota kvalifikācija:

TĀLVADĪBAS PILOTA KOMPETENCES SERTIFIKĀTS

Lai veiktu lidojumus A2 apakškategorijas ietvaros, tālvadības pilotam:

 1. jāiepazīstas un jāievēro bezpilota gaisa kuģa ražotāja sniegtie norādījumi;
 2. jāapgūst “Atvērtās kategorijas tālvadības pilotu tiešsaistes kurss” un sekmīgi jānokārto A1/A3 apakškategorijai paredzētais tiešsaistes eksāmens;
 3. jāapgūst praktiskās prasmes atbilstoši “vadlīnijām tālvadības pilotu praktiskajām prasmēm A2 apakškategorijā” un jādeklarē praktisko prasmju apgūšana;
 4. sekmīgi jānokārto A2 apakškategorijas klātienes teorētisko zināšanu eksāmens
Bezpilota gaisa kuģi, ar kuriem atļauts veikt lidojumus:

Lidojumi atļauti ar bezpilota gaisa kuģiem:

 • kas ir privāti būvēti, ja maksimālā pacelšanās masa (ieskaitot derīgo kravu) ir mazāka nekā 25kg
 • kas nav privāti būvēti un kam nav C klases marķējuma, ja tas laists tirgū pirms 2024.gada 1.janvāra un maksimālā pacelšanās masa ir mazāka nekā 25kg, ieskaitot tā derīgo kravu
 • kam ir C0 klases marķējums (atbilstoši Regulas (ES) 2019/945 prasībām)
 • kam ir C1 klases marķējums (atbilstoši Regulas (ES) 2019/945 prasībām), un kuru ekspluatē, izmantojot aktīvu un atjauninātu tiešās attālinātās identifikācijas sistēmu un vietzinīguma funkciju
 • kam ir C2 klases marķējums (atbilstoši Regulas (ES) 2019/945 prasībām), un kuru ekspluatē, izmantojot aktīvu un atjauninātu tiešās attālinātās identifikācijas sistēmu un vietzinīguma funkciju
 • kam ir C3 klases marķējums (atbilstoši Regulas (ES) 2019/945 prasībām), un kuru ekspluatē, izmantojot aktīvu un atjauninātu tiešās attālinātās identifikācijas sistēmu un vietzinīguma funkciju
 • kam ir C4 klases marķējums (atbilstoši Regulas (ES) 2019/945 prasībām), un kuru ekspluatē, izmantojot aktīvu un atjauninātu tiešās attālinātās identifikācijas sistēmu un vietzinīguma funkcija
Darbības vide:

Lidojumus veic teritorijā, attiecībā uz kuru tālvadības pilots pamatoti pieņem, ka bezpilota gaisa kuģa lidojuma zonā visā lidojuma laikā neiesaistītas personas netiks apdraudētas. Lidojumus atļauts veikt, ievērojot vismaz 150m attālumu horizontālā plaknē no dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām.

 
Attālums no lidojumā neiesaistītām personām:

Ja lidojumu vietā uzrodas kāda lidojumā neiesaistīta persona, tālvadības pilotam ir jāpielāgo lidojuma trajektorija tā, lai tiktu ievērots drošs attālums vai lidojumu jāpārtrauc. Drošu lidojuma attālumu nosaka, ievērojot šādus nosacījumus:

 • “1:1” princips – attālums līdz lidojumā neiesaistītai personai ir vienāds ar lidojuma augstumu, bet ne mazāks par 30m.
 • attālums nedrīkst būt mazāks par distanci, ko bezpilota gaisa kuģis pie maksimalā lidojuma ātruma spēj nolidot 2 sekundēs.
 
Tālvadības pilota kvalifikācija:

APLIECINĀJUMS PAR PABEIGTU TIEŠSAISTES APMĀCĪBU

Lai veiktu lidojumus A3 apakškategorijas ietvaros, tālvadības pilotam:

 1. jāiepazīstas un jāievēro bezpilota gaisa kuģa ražotāja sniegtie norādījumi
 2. jāapgūst “Atvērtās kategorijas tālvadības pilotu tiešsaistes kurss” un sekmīgi jānokārto A1/A3 apakškategorijai paredzētais tiešsaistes eksāmens

* – Lai labāk izprastu regulējuma prasības, kā arī ar bezpilota gaisa kuģu lidojumiem lidojumiem saistītos riskus, Civilās aviācijas aģentūra rekomendē jebkuram tālvadības pilotam bezmaksas tiešsaistes apmācību kursu

PĀREJAS PERIODS IR NOSLĒDZIES

Sākot no 2024.gada lidojumi ar bezpilota gaisa kuģiem bez atbilstoša C klases marķējuma ir atļauti tikai pie nosacījumiem, ja to kopējā pacelšanās masa ir <250g (A1 apakškategorijas ietvaros) vai lidojumi tiek veikti tālu prom no lidojumā neiesaistītām personām (ievērojot A3 apakškategorijas nosacījumus).

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

BEZPILOTA GAISA KUĢA KLASES IDENTIFIKĀCIJAS MARĶĒJUMS

Regula (ES) 2019/945 nosaka tehniskās prasības un ierobežojumus bezpilota gaisa kuģu sistēmām, kas tiek laistas ES tirgū.

Regulā noteiktas vairākas bezpilota gaisa kuģu sistēmu klases (C0, C1, C2, C3, C4, C5, C6), kuras būtiski nejaukt ar darbības kategorijām (“Atvērtā”, “Specifiskā” un “Sertificētā”).

Arī rotaļlietas (Direktīvas 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu izpratnē) ir uzskatāmas par bezpilota gaisa kuģiem, kam jāatbilst C0 klasei noteiktajām prasībām un ierobežojumiem, t.sk.: masa <250g, maksimālais ātrums 19m/s un maksimālais sasniedzamais lidojuma augstums 120m. Ja netiek ievērotas C0 klases prasības, tad nevar tikt piemērotas atbilstošas paredzētās atkāpes no noteikumu prasībām.

UAS klases identifikācijas zīmi marķē UAS ražotājs (nevis UAS ekspluatants, balstoties uz drona parametriem), tādējādi apliecinot un uzņemoties atbildību, ka produkts atbilst noteiktām tehniskajām prasībām. Vienam bezpilota gaisa kuģim var būt vairāki UAS klases identifikācijas marķējumi.

Izpratne par bezpilota gaisa kuģu sistēmu klasēm (tehniskās prasības) un to sasaisti ar darbības kategorijām (noteikumi, procedūras un
kvalifikācija) ir ļoti būtiska, veicot pārrunas par nosacījumu noteikšanu UAS ģeogrāfiskajās zonās.

Bezpilota gaisa kuģa (drona) klases identifikācijas zīmi marķē UAS ražotājs, tādējādi apliecinot un uzņemoties atbildību, ka produkts atbilst konkrētai klasei un tai noteiktām prasībām.

Ja ražotājs nav skaidri norādījis drona klasi un marķējis dronu ar klases identifikācijas zīmi atbilstoši Regulas (ES) 2019/945 prasībām, visticamāk, Jūsu drons neatbilst nevienai klasei un ir uzskatāms par neatbilstošu kādai no klasēm.

Ja drons ir bez atbilstoša klases identifikācijas marķējuma, ar to atļauts veikt lidojumus, ievērojot papildus nosacījumus un ierobežojumus.

Līdz 01/01/2024 droniem ar masu:

 • <250g atļauts veikt lidojumus A1 apakškategorijā
 • <500g atļauts veikt lidojumus A1 apakškategorijā, ievērojot, ka nav atļauts veikt lidojumus virs lidojumā neiesaistītām personām
 • <2kg atļauts veikt lidojumus ne tuvāk par 50m no lidojumā neiesaistītām personām, ja tālvadības pilota kompetence atbilst A2 apakškategorijai noteiktajām prasībām
 • <25kg atļauts veikt lidojumus A3 apakškategorijā, ievērojot 150m attālumu no lidojumā neiesaistītām personām, dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām

Pēc 01/01/2024 droniem ar masu:

 • <250g atļauts veikt lidojumus A1 apakškategorijā
 • <25kg atļauts veikt lidojumus A3 apakškategorijā

Nē, CE marķējums un bezpilota gaisa kuģa C klases marķējums nav viens un tas pats. C klases identifikācijas zīmi marķē bezpilota gaisa kuģa ražotājs (nevis lietotājs), tādējādi apliecinot un uzņemoties atbildību, ka produkts atbilst Regulā (ES) 2019/945 noteiktām tehniskajām prasībām. Šajā gadījumā no 2024.gada lidojumus ar minēto bezpilota gaisa kuģi atļauts veikt tikai A3 apakškategorijā.

Šobrīd tīrgū tikai sāk parādīties atsevišķi bezpilota gaisa kuģi ar atbilstošu C klases marķējumu.

"PIRMĀS PERSONAS SKATA" (FPV) LIDOJUMI

“Pirmās personas skata” (FPV) lidojumi, kad tālvadības pilotam nav tiešā redzamība ar bezpilota gaisa kuģi (dronu), atļauti tikai pie nosacījuma, ja ir piesaistīts drona novērotājs, kurš atrodoties blakus tālvadības pilotam bez palīglīdzekļiem vizuāli novēro bezpilota gaisa kuģi un palīdz tālvadības pilotam to noturēt tiešās redzamības (VLOS) robežās un droši veikt lidojumu.

Būtiski ņemt vērā, ka šādam novērotājam jāatrodas blakus tālvadības pilotam, lai saziņa tiktu veikta nekavējoties un bez tehnisko līdzekļu (piemēram, telefona vai rācijas) iesaistes. Gadījumā, ja novērotājs pamana šķēršļus vai lidojumā neiesaistītu personu tuvošanos, tas var brīdināt tālvadības pilotu, norādot, piemēram, nepieciešamību nekavējoties pārtraukt lidojumu.

Piemēri “pirmās personas skata” (FPV) lidojumiem:

 • Lidojumi ar brillēm, uz kurām tiek pārraidīti attēli, kas tiek saņemti no videokameras, kas uzstādīta uz drona
 • Filmēšana vai inspekcijas darbi, tālvadības pilotam vadot dronu skatoties ekrānā
 • Dronu sacīkstes

Parasti bezpilota gaisa kuģu (dronu) sacīkstes tiek organizētas gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību ietvaros. Šādā gadījumā nepieciešams saņemt Civilās aviācijas aģentūras izsniegtu ekspluatācijas atļauju pēc īpašas kārtības, ko paredz Regulas (ES) 2019/947 16.pants.

Ja šādas darbības vēlaties veikt ārpus gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības un bez lidojumā neiesaistītām personām (skaidrojumu skatīt sadaļā “vispārīgie jautājumi”), šādi lidojumi atbilst atvērtās kategorijas A3 apakškategorijai.

TĀLVADĪBAS PILOTU KVALIFIKĀCIJA

Jā. Lai veiktu lidojumus atvērtajā vai specifiskajā kategorijā, tālvadības pilotiem nepieciešams kārtot pārbaudes atbilstoši ES regulējuma prasībām. Tālvadības pilota apliecinājumu un sertifikātu derīguma termiņš ir 5 gadi un tie ir atzīti visā Eiropas Savienībā.

Scroll to Top