TĀLVADĪBAS PILOTU KVALIFIKĀCIJA

Sīkāka informācija: 

ATVĒRTĀ KATEGORIJA

Bezpilota gaisa kuģa pilotēšana ir aizraujošs un noderīgs process, tomēr jāņem vērā, ka uzsākot lidojumus gaisa telpā, ir nepieciešams apgūt zināšanas un ievērot noteiktas prasības, lai neapdomātas rīcības rezultātā neapdraudētu savu un apkārtējo drošību. Civilās aviācijas aģentūra rekomendē jebkuram bezpilota gaisa kuģa lietotājam apgūt bezmaksas tiešsaistes apmācību kursu, lai labāk izprastu regulējuma prasības, kā arī ar bezpilota gaisa kuģu lidojumiem saistītos riskus.

Atbilstoši Eiropas Savienības vienotā regulējuma prasībām, ja bezpilota gaisa kuģa masa ir vismaz 250g, tālvadības pilotam pirms lidojumu uzsākšanas ir jāapgūst Civilās aviācijas aģentūras nodrošinātais tiešsaistes apmācību kurss un sekmīgi jānokārto teorētisko zināšanu eksāmens

Maksa par apmācību kursu un eksāmenu: BEZMAKSAS

Ja lidojumi ar bezpilota gaisa kuģi, kura masa ir robežās no 500g līdz 2kg, tiek veikti tuvāk par 150m no dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām, tie atbilst A2 apakškategorijai, kurā nepieciešams apliecināt praktiskās prasmes un nokārtot papildus klātienes eksāmenu

Maksa par pirmreizēju eksāmenu: 15EUR
Maksa par atkārtotu eksāmenu: 10EUR 

 (cenas norādītas par eksāmena kārtošanu Civilās aviācijas aģentūrā)

Iegūtie apliecinājumi un kompetences sertifikāti ir derīgi 5 gadus un atzīti visā Eiropas Savienībā. Veicot bezpilota gaisa kuģu lidojumus, tālvadības pilotam ir jābūt spējīgam uzrādīt derīgu savas kvalifikācijas apliecinošu dokumentu digitālā vai drukātā formātā.

SPECIFISKĀ KATEGORIJA

Lai veiktu lidojumus specifiskajā kategorijā, tālvadības pilotiem jāapgūst padziļinātākas zināšanas, kā arī papildus praktiskās prasmes, kas saistītas ar konkrēto bezpilota gaisa kuģu lidojumu specifiku. Piemēram, lidojumi pilsētvidē ar bezpilota gaisa kuģiem, kuru masa pārsniedz 2kg, vai ārpus tiešās redzamības ar gaisa telpas novērotāju piesaisti vai tam speciāli rezervētā gaisa telpas struktūras elementā.

Tas ir UAS ekspluatanta pienākums tālvadības pilotiem nodrošināt nepieciešamās apmācības. Konkrētākas prasības apmācībām un zināšanu/prasmju pierādīšanai, tiek noteiktas atkarībā no veida, kā tiek plānots veikt bezpilota gaisa kuģu lidojumus:

Atbilstoši Regulas (ES) 2019/947 pielikuma 1.papildinājumā attiecīgajam scenārijam norādītajam

Atbilstoši Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) publicētā PDRA noteiktajam

Atbilstoši prasībām, kas izriet no drošuma novērtējuma

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

A2 KLĀTIENES EKSĀMENS

A1/A3 apakškategorijai gatavotais mācību materiāls tikai daļēji var palīdzēt, lai tālvadības pilots apgūtu visas nepieciešamās zināšanas papildus klātienes eksāmenam. 
 
A2 apakškategorijas klātienes eksāmenā iekļautie jautājumi par šādām tēmām:
 1. meteoroloģija:
  1. laikapstākļu ietekme uz bezpilota gaisa kuģa sistēmu:
   1. vējš (piemēram, pilsētas ietekme, turbulence);
   2. temperatūra;
   3. redzamība; un
   4. gaisa blīvums;
  2. laika apstākļu prognožu iegūšana;
 2. bezpilota gaisa kuģa lidojuma veiktspēja:
  1. tipiskie darbības ierobežojumu diapazoni rotējošu spārnu (helikoptera tipa un multirotoru) un fiksētu spārnu (lidmašīnas tipa) vai hibrīda tipa bezpilota gaisa kuģiem;
  2. masa un balanss, smaguma centrs (SC):
   1. novērtēt kopējo sistēmas balansu, pievienojot lietderīgo kravu;
   2. saprast, ka leitderīgā krava var atšķirties pēc savām īpašībām un var atšķirīgi ietekmēt lidojuma stabilitāti, un
   3. saprast, ka dažādiem bezpilota gaisa kuģa tipiem atšķiras smaguma centra izvietojums;
  3. lietderīgās kravas nostiprināšana;
  4. akumulatori:
   1. izprot enerģijas avotu, kas palīdz novērst potenciāli nedrošus apstākļus;
   2. ir iepazinies ar dažādiem iespējamajiem akumulatoru veidiem;
   3. saprot terminoloģiju, kas tiek izmantota saistībā ar akumulatoriem (piemēram, atmiņas efekts, ietilpība, uzlādes un izlādes ātrums); un
   4. saprot, kā darbojas akumulators (piemēram, uzlāde, izmantošana, bīstamība, uzglabāšana);
 3. tehniskie un darbības pasākumi zemes risku mazināšanai:
  1. lēnā lidojuma režīma funkcijas;
  2. attāluma līdz cilvēkiem novērtēšana; un
  3. 1:1 princips.
 
Lai sekmīgi nokārtotu A2 apakškategorijas eksāmenu, nepieciešamās zināšanas un prasmes tālvadības pilots var apgūt dažādi, piemēram:
 1. Mācībās kādā no Civilās aviācijas aģentūras atzītajām struktūrām
 2. Pašmācības ceļā, piemēram:
  1. apgūstot bezpilota gaisa kuģa ražotāja izstrādātajās rokasgrāmatās un vadlīnijās ietverto informāciju
  2. lasot atbilstošu literatūru un/vai skatoties skaidrojošus mācību video
  3. iegūstot informāciju par pieredzi no citiem pieredzējušākiem tālvadības pilotiem

Nē, A2 apakškategorijā tālvadības pilotam praktiskās prasmes nav jādemonstrē, bet ar parakstu jāapliecina, ka ir apgūtas nepieciešamās zināšanas un prasmes.

Praktisko prasmju pašmācība A2 apakškategorijā tiek veikta atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām, kā arī “Attiecīgo līdzekļu regulas atbilstības panākšanai un vadlīnijās” noteiktajam.

Praktisko prasmju apgūšana jāveic drošā vidē (ievērojot A3 apakškategorijas nosacījumus – vismaz 150m attālumā no dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām) ar bezpilota gaisa kuģa sistēmu, kurai bezpilota gaisa kuģa tips un tā lidojuma principi, vadība un masa ir līdzīga tai, ko plānots izmantot turpmākajiem lidojumiem A2 apakškategorijā. Pašmācības laikā jāapgūst prasmes vadīt bezpilota gaisa kuģi manuāli (ciktāl iespējams), kā arī, izmantojot stabilizācijas un automātiskās lidojuma funkcijas (ja attiecināms), un jāveic pietiekami daudz bezpilota gaisa kuģa lidojumus, apgūstot nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai:

 1. veiktu bezpilota gaisa kuģa lidojumus, ievērojot tam noteiktos ierobežojumus
 2. izpildītu bezpilota gaisa kuģa lidojuma manevrus plūstoši un precīzi
 3. spētu demonstrēt atbilstošu spriestspēju un labu pilotēšanas praksi
 4. spētu pielietot teorētiskās zināšanas
 5. saglabātu kontroli pār bezpilota gaisa kuģa lidojumu tā, lai nebūtu apšaubāmas pielietotās procedūras un veikto lidojuma manevru izpilde
 6. pārzinātu automātisko lidojuma funkciju darbību un spētu demonstrēt to izpildi (ja attiecināms)

Pirms tālvadības pilota A2 apakškategorijas klātienes eksāmena uzsākšanas, nepieciešams apliecināt, ka tālvadības pilots spēj demonstrēt vismaz šādas praktiskās iemaņas:

 1. Plānot bezpilota gaisa kuģa lidojumu:
  1. pārliecināties par to, ka:
   1. izraudzītā derīgā krava ir saderīga ar lidojumā izmantoto bezpilota gaisa kuģa sistēmu;
   2. lidojuma vieta ir piemērota paredzētajam lidojumam; un
   3. bezpilota gaisa kuģa sistēma atbilst UAS ģeogrāfiskajā zonā noteiktajām tehniskajām prasībām;
  2. noteikt lidojuma teritoriju, kurā notiks paredzētais lidojums saskaņā ar UAS.OPEN.040. punktu;
  3. noteikt lidojuma teritoriju, ņemot vērā bezpilota gaisa kuģa sistēmas parametrus;
  4. noskaidrot ierobežojumus, kas publicēti attiecībā uz UAS ģeogrāfisko zonu (piemēram, lidojumi ir aizliegti, atļauti atsevišķām bezpilota gaisa kuģu klasēm vai pie nosacījuma, ja saņemta atbilstoša atļauja, jāievēro maksimālais atļautais lidojuma augstums u.c.), un, ja nepieciešams, pieprasīt atļauju struktūrai, kas ir atbildīga par šādām zonām;
  5. identificēt bezpilota gaisa kuģa lidojuma mērķi;
  6. identificēt šķēršļus un neiesaistītu personu potenciālo klātbūtni bezpilota gaisa kuģa lidojuma teritorijā, kas varētu apgrūtināt paredzēto lidojumu, un
  7. iepazīties ar meteoroloģiskajiem apstākļiem un to prognozi plānotajam lidojuma laikam.
 2. Sagatavoties lidojumam:
  1. novērtēt vispārējo bezpilota gaisa kuģa sistēmas stāvokli un nodrošināt, ka tās konfigurācija atbilst norādījumiem, ko ražotājs ir sniedzis lietotāja rokasgrāmatā;
  2. pārliecināties par to, ka visas bezpilota gaisa kuģiem noņemamās detaļas ir pienācīgi nostiprinātas;
  3. pārliecināties par to, ka bezpilota gaisa kuģī un tālvadības iekārtā ir instalēta jaunākā bezpilota gaisa kuģa sistēmas ražotāja publicētā programmatūra;
  4. ja nepieciešams, kalibrēt bezpilota gaisa kuģa sensorus;
  5. identificēt iespējamos apstākļus, kas var apdraudēt paredzēto bezpilota gaisa kuģa lidojumu;
  6. pārbaudīt akumulatoru stāvokli un pārliecināties par to, ka tie ir savietojami ar paredzēto UAS lidojumu;
  7. atjaunināt vietzinīguma sistēmu (ja atteicināms); un
  8. ja nepieciešams, iestatīt augstuma ierobežojuma sistēmu.
 3. Veikt lidojumu normālos apstākļos:
  1. Izmantojot procedūras, ko ražotājs ir noteicis lietotāja rokasgrāmatā, apgūt to, kā:
   1. veikt pacelšanos gaisā (vai palaišanu);
   2. veikt stabilu lidojumu:
    1. karāšanos vienā punktā attiecībā pret zemi (ja izmanto rotējošu spārnu (helikoptera tipa) vai multirotoru bezpilota gaisa kuģi) vai pozīcijas saglabāšanu, veicot lidojumu apļveida trajektorijā (ja izmanto fiksētu spārnu (lidmašīnas tipa) bezpilota gaisa kuģi);
    2. veikt koordinētus liela rādiusa pagriezienus;
    3. veikt koordinētus asus pagriezienus;
    4. izpildīt taisnu lidojumu nemainīgā augstumā;
    5. mainīt virzienu, augstumu un ātrumu;
    6. ievērot lidojuma trajektoriju;
    7. bez automātisko funkciju izmantošanas un bez attēliem, kas iegūti no uz bezpilota gaisa kuģa uzstādītas foto/video kameras, atgriezt bezpilota gaisa kuģi pie tālvadības pilota pēc tam, kad tas nonācis tādā attālumā, kādā vairs nav iespējams noteikt tā vērsumu (attiecināms tikai uz rotējošu spārnu (helikoptera tipa) vai multirotoru bezpilota gaisa kuģiem)
    8. gadījumā, ja izmanto fiksētu spārnu (lidmašīnas tipa) bezpilota gaisa kuģi, veikt horizontālu lidojumu dažādos ātrumos (kritiski lielā ātrumā vai kritiski zemā ātrumā);
   3. noturēt bezpilota gaisa kuģi ārpus lidojumu aizlieguma zonām vai ierobežojumu zonām, ja vien nav saņemta atbilstoša atļauja;
   4. izmantot ārējus orientierus, lai novērtētu bezpilota gaisa kuģa lidojuma augstumu un attālumu līdz tam;
   5. veikt bezpilota gaisa kuģa atgriešanos iepriekš noteiktā “mājas punktā” – manuāli vai izmantojot automātisko “atgriešanās mājās” funkciju;
   6. veikt nosēšanos (vai atgūšanu); un
   7. gadījumā, ja izmanto fiksētu spārnu (lidmašīnas tipa) bezpilota gaisa kuģi, īstenot nosēšanās procedūru un procedūru aiziešanai uz otro riņķi; un
  2. saglabāt pietiekamu attālumu no šķēršļiem.
 4. Atbilstoši rīkoties ārkārtas apstākļos:
  1. pārvaldīt bezpilota gaisa kuģa lidojuma trajektoriju ārkārtas situācijās;
  2. pārvaldīt situāciju, kad ir bojāta bezpilota gaisa kuģa pozicionēšanas iekārta (piemēram, pazudis vai kļūdains GNSS signāls);
  3. pārvaldīt situāciju, kad lidojuma zonā ir iekļuvusi neiesaistīta persona, un veikt atbilstošus pasākumus drošības saglabāšanai;
  4. pārvaldīt iziešanu no ekspluatācijas zonas, kā noteikts lidojuma sagatavošanas laikā;
  5. pārvaldīt gaisa kuģa ar pilotu kabīnē ielidošanu netālu no ekspluatācijas zonas;
  6. pārvaldīt citas UAS ielidošanu ekspluatācijas zonā;
  7. izvēlēties situācijai atbilstošu lēmumu risku un potenciālo apdraudējumu mazināšanai;
  8. risināt situāciju, kurā ārēju apstākļu ietekmē tiek zaudēts augstums vai kontrole pār pozīcijas saglabāšanu;
  9. atsākt bezpilota gaisa kuģa manuālu vadību, ja sistēmas automātiskās funkcijas rada bīstamību; un
  10. izpildīt atbilstošu procedūru vadības un kontroles (C2) signāla gadījumā.
 5. Veikt pirmslidojuma instruktāžu, apspriedi pēc lidojuma un saņemt atgriezenisko saiti:
  1. instruēt un apspriest plānoto bezpilota gaisa kuģa lidojumu; un
  2. identificēt situācijas, kurās ir nepieciešams atgadījumu ziņojums, aizpildīt un nosūtīt atgadījumu ziņojumu.
Scroll to Top