A2 TEORĒTISKO ZINĀŠANU EKSĀMENS

Valoda
Latviešu / Angļu

Cena
Pirmreizēja eksāmena kārtošana: 15EUR
Atkārtota eksāmena kārtošana: 10EUR
(cenas norādītas par eksāmena kārtošanu Civilās aviācijas aģentūrā)

Priekšnosacījumi
– Latvijā piešķirts tālvadības pilota numurs (LVA-RP-############)
– Derīgs A1/A3 apliecinājums par pabeigtu tiešsaistes apmācību
– Pabeigta praktisko prasmju pašmācība

APRAKSTS

Ja lidojumi ar bezpilota gaisa kuģi kam ir C2 klases marķējums, tiek veikti tuvāk par 150m no dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām, tie atbilst A2 apakškategorijai. Tas nozīmē, ka tālvadības pilotam pirms lidojumu uzsākšanas ir:

A1/A3 apakškategorijas eksāmens tiek kārtots “Atvērtās kategorijas tālvadības pilotu tiešsaistes apmācības kursa” ietvaros.

Ja A1/A3 eksāmens ir nokārtots citā valstī, nepieciešams augšupielādēt saņemto apliecinājumu e-pakalpojumu portālā sadaļā “Kvalifikācija” -> “Reģistrēt esošu vai ārvalstīs iegūtu kvalifikāciju”.

Pirms A2 teorētisko zināšanu eksāmena kārtošanas tālvadības pilotam ir jāapgūst A2 praktisko prasmju pašmācība un jāapliecina tās pabeigšana. Praktisko prasmju pašmācība A2 apakškategorijā tiek veikta atbilstoši Komisijas Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām, kā arī “Attiecīgo līdzekļu regulas atbilstības panākšanai un vadlīnijās” noteiktajam.

Praktisko prasmju apgūšana jāveic drošā vidē (ievērojot A3 apakškategorijas nosacījumus – vismaz 150m attālumā no dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām) ar bezpilota gaisa kuģa sistēmu, kurai bezpilota gaisa kuģa tips un tā lidojuma principi, vadība un masa ir līdzīga tai, ko plānots izmantot turpmākajiem lidojumiem A2 apakškategorijā. Pašmācības laikā jāapgūst prasmes vadīt bezpilota gaisa kuģi manuāli (ciktāl iespējams), kā arī, izmantojot stabilizācijas un automātiskās lidojuma funkcijas (ja attiecināms), un jāveic pietiekami daudz bezpilota gaisa kuģa lidojumus, apgūstot nepieciešamās zināšanas un prasmes, lai:

 1. veiktu bezpilota gaisa kuģa lidojumus, ievērojot tam noteiktos ierobežojumus
 2. izpildītu bezpilota gaisa kuģa lidojuma manevrus plūstoši un precīzi
 3. spētu demonstrēt atbilstošu spriestspēju un labu pilotēšanas praksi
 4. spētu pielietot teorētiskās zināšanas
 5. saglabātu kontroli pār bezpilota gaisa kuģa lidojumu tā, lai nebūtu apšaubāmas pielietotās procedūras un veikto lidojuma manevru izpilde
 6. pārzinātu automātisko lidojuma funkciju darbību un spētu demonstrēt to izpildi (ja attiecināms)

Pirms tālvadības pilota A2 apakškategorijas klātienes eksāmena uzsākšanas, nepieciešams apliecināt, ka tālvadības pilots spēj demonstrēt vismaz šādas praktiskās iemaņas:

 1. Plānot bezpilota gaisa kuģa lidojumu:
  1. pārliecināties par to, ka:
   1. izraudzītā derīgā krava ir saderīga ar lidojumā izmantoto bezpilota gaisa kuģa sistēmu;
   2. lidojuma vieta ir piemērota paredzētajam lidojumam; un
   3. bezpilota gaisa kuģa sistēma atbilst UAS ģeogrāfiskajā zonā noteiktajām tehniskajām prasībām;
  2. noteikt lidojuma teritoriju, kurā notiks paredzētais lidojums saskaņā ar UAS.OPEN.040. punktu;
  3. noteikt lidojuma teritoriju, ņemot vērā bezpilota gaisa kuģa sistēmas parametrus;
  4. noskaidrot ierobežojumus, kas publicēti attiecībā uz UAS ģeogrāfisko zonu (piemēram, lidojumi ir aizliegti, atļauti atsevišķām bezpilota gaisa kuģu klasēm vai pie nosacījuma, ja saņemta atbilstoša atļauja, jāievēro maksimālais atļautais lidojuma augstums u.c.), un, ja nepieciešams, pieprasīt atļauju struktūrai, kas ir atbildīga par šādām zonām;
  5. identificēt bezpilota gaisa kuģa lidojuma mērķi;
  6. identificēt šķēršļus un neiesaistītu personu potenciālo klātbūtni bezpilota gaisa kuģa lidojuma teritorijā, kas varētu apgrūtināt paredzēto lidojumu, un
  7. iepazīties ar meteoroloģiskajiem apstākļiem un to prognozi plānotajam lidojuma laikam.
 2. Sagatavoties lidojumam:
  1. novērtēt vispārējo bezpilota gaisa kuģa sistēmas stāvokli un nodrošināt, ka tās konfigurācija atbilst norādījumiem, ko ražotājs ir sniedzis lietotāja rokasgrāmatā;
  2. pārliecināties par to, ka visas bezpilota gaisa kuģiem noņemamās detaļas ir pienācīgi nostiprinātas;
  3. pārliecināties par to, ka bezpilota gaisa kuģī un tālvadības iekārtā ir instalēta jaunākā bezpilota gaisa kuģa sistēmas ražotāja publicētā programmatūra;
  4. ja nepieciešams, kalibrēt bezpilota gaisa kuģa sensorus;
  5. identificēt iespējamos apstākļus, kas var apdraudēt paredzēto bezpilota gaisa kuģa lidojumu;
  6. pārbaudīt akumulatoru stāvokli un pārliecināties par to, ka tie ir savietojami ar paredzēto UAS lidojumu;
  7. atjaunināt vietzinīguma sistēmu (ja atteicināms); un
  8. ja nepieciešams, iestatīt augstuma ierobežojuma sistēmu.
 3. Veikt lidojumu normālos apstākļos:
  1. Izmantojot procedūras, ko ražotājs ir noteicis lietotāja rokasgrāmatā, apgūt to, kā:
   1. veikt pacelšanos gaisā (vai palaišanu);
   2. veikt stabilu lidojumu:
    1. karāšanos vienā punktā attiecībā pret zemi (ja izmanto rotējošu spārnu (helikoptera tipa) vai multirotoru bezpilota gaisa kuģi) vai pozīcijas saglabāšanu, veicot lidojumu apļveida trajektorijā (ja izmanto fiksētu spārnu (lidmašīnas tipa) bezpilota gaisa kuģi);
    2. veikt koordinētus liela rādiusa pagriezienus;
    3. veikt koordinētus asus pagriezienus;
    4. izpildīt taisnu lidojumu nemainīgā augstumā;
    5. mainīt virzienu, augstumu un ātrumu;
    6. ievērot lidojuma trajektoriju;
    7. bez automātisko funkciju izmantošanas un bez attēliem, kas iegūti no uz bezpilota gaisa kuģa uzstādītas foto/video kameras, atgriezt bezpilota gaisa kuģi pie tālvadības pilota pēc tam, kad tas nonācis tādā attālumā, kādā vairs nav iespējams noteikt tā vērsumu (attiecināms tikai uz rotējošu spārnu (helikoptera tipa) vai multirotoru bezpilota gaisa kuģiem)
    8. gadījumā, ja izmanto fiksētu spārnu (lidmašīnas tipa) bezpilota gaisa kuģi, veikt horizontālu lidojumu dažādos ātrumos (kritiski lielā ātrumā vai kritiski zemā ātrumā);
   3. noturēt bezpilota gaisa kuģi ārpus lidojumu aizlieguma zonām vai ierobežojumu zonām, ja vien nav saņemta atbilstoša atļauja;
   4. izmantot ārējus orientierus, lai novērtētu bezpilota gaisa kuģa lidojuma augstumu un attālumu līdz tam;
   5. veikt bezpilota gaisa kuģa atgriešanos iepriekš noteiktā “mājas punktā” – manuāli vai izmantojot automātisko “atgriešanās mājās” funkciju;
   6. veikt nosēšanos (vai atgūšanu); un
   7. gadījumā, ja izmanto fiksētu spārnu (lidmašīnas tipa) bezpilota gaisa kuģi, īstenot nosēšanās procedūru un procedūru aiziešanai uz otro riņķi; un
  2. saglabāt pietiekamu attālumu no šķēršļiem.
 4. Atbilstoši rīkoties ārkārtas apstākļos:
  1. pārvaldīt bezpilota gaisa kuģa lidojuma trajektoriju ārkārtas situācijās;
  2. pārvaldīt situāciju, kad ir bojāta bezpilota gaisa kuģa pozicionēšanas iekārta (piemēram, pazudis vai kļūdains GNSS signāls);
  3. pārvaldīt situāciju, kad lidojuma zonā ir iekļuvusi neiesaistīta persona, un veikt atbilstošus pasākumus drošības saglabāšanai;
  4. pārvaldīt iziešanu no ekspluatācijas zonas, kā noteikts lidojuma sagatavošanas laikā;
  5. pārvaldīt gaisa kuģa ar pilotu kabīnē ielidošanu netālu no ekspluatācijas zonas;
  6. pārvaldīt citas UAS ielidošanu ekspluatācijas zonā;
  7. izvēlēties situācijai atbilstošu lēmumu risku un potenciālo apdraudējumu mazināšanai;
  8. risināt situāciju, kurā ārēju apstākļu ietekmē tiek zaudēts augstums vai kontrole pār pozīcijas saglabāšanu;
  9. atsākt bezpilota gaisa kuģa manuālu vadību, ja sistēmas automātiskās funkcijas rada bīstamību; un
  10. izpildīt atbilstošu procedūru vadības un kontroles (C2) signāla gadījumā.
 5. Veikt pirmslidojuma instruktāžu, apspriedi pēc lidojuma un saņemt atgriezenisko saiti:
  1. instruēt un apspriest plānoto bezpilota gaisa kuģa lidojumu; un
  2. identificēt situācijas, kurās ir nepieciešams atgadījumu ziņojums, aizpildīt un nosūtīt atgadījumu ziņojumu.

Lai nokārtotu papildu teorētisko zināšanu eksāmenu, tālvadības pilotam jāpierāda, ka viņš:

 1. izprot drošības riskus lidojumiem neiesaistītu cilvēku tiešā tuvumā (ar smagāku bezpilota gaisa kuģi);
 2. spēj novērtēt uz zemes esošos riskus, kas ir saistīti ar vidi, kurā notiek lidojums, kā arī ar lidošanu neiesaistītu cilvēku tiešā tuvumā;
 3. ir ieguvis pamatzināšanas par to, kā plānot lidojumu un noteikt  procedūras ārkārtas situācijām; un
 4. saprot, kā laikapstākļi var ietekmēt bezpilota gaisa kuģa veiktspēju.

Eksāmens ilgst 30 minūtes un sastāv no 30 jautājumiem ar atbilžu variantiem, kas sagrupēti pa šādām tēmām:

 1. meteoroloģija:
  1. laikapstākļu ietekme uz bezpilota gaisa kuģa sistēmu:
   1. vējš (piemēram, pilsētas ietekme, turbulence);
   2. temperatūra;
   3. redzamība; un
   4. gaisa blīvums;
  2. laika apstākļu prognožu iegūšana;
 2. bezpilota gaisa kuģa lidojuma veiktspēja:
  1. tipiskie darbības ierobežojumu diapazoni rotējošu spārnu (helikoptera tipa un multirotoru) un fiksētu spārnu (lidmašīnas tipa) vai hibrīda tipa bezpilota gaisa kuģiem;
  2. masa un balanss, smaguma centrs (SC):
   1. novērtēt kopējo sistēmas balansu, pievienojot lietderīgo kravu;
   2. saprast, ka leitderīgā krava var atšķirties pēc savām īpašībām un var atšķirīgi ietekmēt lidojuma stabilitāti, un
   3. saprast, ka dažādiem bezpilota gaisa kuģa tipiem atšķiras smaguma centra izvietojums;
  3. lietderīgās kravas nostiprināšana;
  4. akumulatori:
   1. izprot enerģijas avotu, kas palīdz novērst potenciāli nedrošus apstākļus;
   2. ir iepazinies ar dažādiem iespējamajiem akumulatoru veidiem;
   3. saprot terminoloģiju, kas tiek izmantota saistībā ar akumulatoriem (piemēram, atmiņas efekts, ietilpība, uzlādes un izlādes ātrums); un
   4. saprot, kā darbojas akumulators (piemēram, uzlāde, izmantošana, bīstamība, uzglabāšana);
 3. tehniskie un darbības pasākumi zemes risku mazināšanai:
  1. lēnā lidojuma režīma funkcijas;
  2. attāluma līdz cilvēkiem novērtēšana; un
  3. 1:1 princips.
Eksāmens ir sekmīgi nokārtots, ja pareizi sniegtas atbildes vismaz uz 75% jautājumu.

Lai sekmīgi nokārtotu A2 apakškategorijas eksāmenu, nepieciešamās zināšanas un prasmes tālvadības pilots var apgūt dažādi, piemēram:

 1. Pašmācības ceļā, piemēram:
  1. apgūstot bezpilota gaisa kuģa ražotāja izstrādātajās rokasgrāmatās un vadlīnijās ietverto informāciju
  2. lasot atbilstošu literatūru un/vai skatoties skaidrojošus mācību video
  3. iegūstot informāciju par pieredzi no citiem pieredzējušākiem tālvadības pilotiem
 2. Organizācijās, kas sniedz attiecīgu pakalpojumu (regulējums neparedz obligātas apmacības un Civilās aviācijas aģentūra neapstiprina A2 apakškategorijas apmācību programmas)

Pēc sekmīgi nokārtota A2 klātienes eksāmena Jūs iegūsiet tālvadības pilota teorētisko zināšanu sertifikātu. Šis sertifikāts būs pieejams Civilās aviācijas aģentūras e-paklpojumu portālā, derīgs 5 gadus un atzīts visā Eiropas Savienībā.

* – Kopš 2024.gada 1.janvāra lidojumi A2 apakškategorijā ar bezpilota gaisa kuģiem, kam ir CE marķējums, bet nav atbilstoša C klases marķējuma, nav atļauti.

Scroll to Top