TĀLVADĪBAS PILOTU TEORĒTISKO ZINĀŠANU EKSĀMENS STANDARTA SCENĀRIJIEM (STS)

Valoda
Latviešu

Cena
Pirmreizēja eksāmena kārtošana: 20EUR
Atkārtota eksāmena kārtošana: 15EUR
(cenas norādītas par eksāmena kārtošanu Civilās aviācijas aģentūrā)

Priekšnosacījumi
– Latvijā piešķirts tālvadības pilota numurs (LVA-RP-############)
– Derīgs A1/A3 apliecinājums par pabeigtu tiešsaistes apmācību

APRAKSTS

Lai veiktu bezpilota gaisa kuģa lidojumus specifiskās kategorijas ietvaros, tālvadības pilota kvalifikācijai ir jāatbilst kompetences prasībām, kas noteiktas atbilstoši risku novērtējumam un aptver gan teoretiskās zināšanas, gan praktiskās prasmes.

Šis eksāmens ir paredzēts tālvadības pilotiem, kam nepieciešams tālvadības pilota teorētisko zināšanu sertifikāts, kas apliecina tālvadības pilota teorētiskās zināšanas saskaņā ar standartscenārijiem (STS) – Regulas (ES) 2019/947 pielikuma 1. papildinājuma I nodaļas A pielikumu.

A1/A3 apakškategorijas eksāmens tiek kārtots “Atvērtās kategorijas tālvadības pilotu tiešsaistes apmācības kursa” ietvaros.

Ja A1/A3 eksāmens ir nokārtots citā valstī, nepieciešams augšupielādēt saņemto apliecinājumu e-pakalpojumu portālā sadaļā “Kvalifikācija” -> “Reģistrēt esošu vai ārvalstīs iegūtu kvalifikāciju”.

Eksāmens ilgst 40 minūtes un sastāv no 40 jautājumiem ar atbilžu variantiem, kas sagrupēti pa šādām tēmām:

 1. Aviācijas regulējums;
 2. Cilvēka veiktspējas ierobežojumi;
 3. Ekspluatācijas procedūras;
 4. Tehniskie un ekspluatācijas pasākumi gaisa risku mazināšanai.
 5. Vispārīgas zināšanas par UAS;
 6. Meteoroloģija;
 7. UAS lidojuma veiktspēja;
 8. Tehniskie un ekspluatācijas pasākumi zemes risku mazināšanai.
* – Ja tālvadības pilotam jau ir A2 apakškategorijas kompetences sertifikāts, eksāmens sastāv no 30 jautājumiem par i., ii., iii., iv. un v. apakšpunktā minētajām tēmām. Sīkāk par eksāmenā aptvertajām tēmām: LEJUPIELĀDĒT Eksāmens ir sekmīgi nokārtots, ja pareizi sniegtas atbildes vismaz uz 75% jautājumu. Lai sekmīgi nokārtotu šo eksāmenu, nepieciešamās zināšanas un prasmes tālvadības pilots var apgūt dažādi, piemēram:
 1. Mācībās kādā no Civilās aviācijas aģentūras atzītajām struktūrām
 2. Pašmācības ceļā, piemēram:
  1. apgūstot bezpilota gaisa kuģa ražotāja izstrādātajās rokasgrāmatās un vadlīnijās ietverto informāciju
  2. lasot atbilstošu literatūru un/vai skatoties skaidrojošus mācību video
  3. iegūstot informāciju par pieredzi no citiem pieredzējušākiem tālvadības pilotiem

Pēc sekmīgi nokārtota STS klātienes eksāmena Jūs iegūsiet tālvadības pilota teorētisko zināšanu sertifikātu. Šis sertifikāts būs pieejams Civilās aviācijas aģentūras e-paklpojumu portālā, derīgs 5 gadus un atzīts visā Eiropas Savienībā.

* – Sekmīgi nokārtots tālvadības pilota eksāmens apliecina tālvadības pilota kvalifikāciju. Lai veiktu lidojumus specifiskās kategorijas ietvaros UAS ekspluatantam ir jāsaņem atbilstoša ekspluatācijas atļauja.

Scroll to Top