Bezpilota gaisa kuģu informācijas sistēmas privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis

Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra” (turpmāk – Civilās aviācijas aģentūra), Biroju iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes novads, LV-1053, elektroniskā pasta adrese: caa@caa.gov.lv

Nolūks personas datu apstrādei

Civilās aviācijas aģentūra, veicot savas funkcijas bezpilota gaisa kuģu jomā, kas noteiktas likumā “Par aviāciju”, apstrādā personas datus šādos nolūkos:

 1. Komisijas 2019. gada 24. maija Īstenošanas regulas (ES) 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām (turpmāk – Regula (ES) 2019/947) izpilde;
 2. bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistrēšana un aktuālo datu uzturēšana;
 3. informācijas un norādījumu sniegšana bezpilota gaisa kuģa sistēmu (turpmāk – UAS) ekspluatantiem, kas veicina UAS operāciju drošumu;
 4. tālvadības pilotu tiešsaistes apmācību nodrošināšana;
 5. tālvadības pilotu kvalifikācijas eksāmenu organizēšana un kompetenci apliecinošu dokumentu izsniegšana, ierobežošana, atsaukšana vai to darbības apturēšana;
 6. specifiskās kategorijas ekspluatācijas atļauju izsniegšana, grozīšana, ierobežošana, atsaukšana vai to darbības apturēšana;
 7. uzraudzības veikšana UAS ekspluatantiem specifiskajā kategorijā;
 8. atgadījumu ziņojumu izvērtēšana.
Apstrādes juridiskais pamats

Personas datu apstrādei, ko veic Civilās aviācijas aģentūra, ir šāds juridiskais pamats:

 1. Regulas (ES) 2019/947 14.pants.
 2. Likuma “Par aviāciju” 117.5 panta pirmā daļa.
 3. Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumi Nr.457 “Bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra noteikumi”.
 4. Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 6.panta 1.punkta c) un e) apakšpunkts, 3.punkta b) apakšpunkts.
Datu avoti un attiecīgās personas datu (kas nav iegūti no datu subjekta) kategorijas

Lai nodrošinātu, ka personu identificējošie dati, kas iekļauti bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistrā, ir pareizi, sistēmas darbībā izmanto citu valsts informācijas sistēmu datus (Fizisko personu reģistra un Uzņēmumu reģistra datus, kas pieejami, izmantojot Datu izplatīšanas un pārvaldības platformu (DAGR)) vai par to precizitāti pārliecinās Civilās aviācijas aģentūra.

Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas (ja tādas ir)

Jūsu personas datu saņēmēji ir normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un kārtībā:

 • Civilās aviācijas aģentūra un tās pilnvarotās personas;
 • Jūs pats/i;
 • Apstrādātāji;
 • tiesībsargājošās vai uzraugošās iestādes;
 • tiesa;
 • Civilās aviācijas aģentūras atzītās struktūras saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 436 “Tālvadības pilotu kvalifikācijas noteikumi” 10. punktu;
 • citas fiziskas un juridiskas personas saskaņā ar Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr. 457 “Bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra noteikumi” 16. punktu.

Bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistrs tiešsaistes datu pārraides režīmā nodod datus citām informācijas sistēmām tādā apjomā, kāds nepieciešams konkrētās informācijas sistēmas darbības nodrošināšanai, pamatojoties uz rakstisku vienošanos ar konkrētās informācijas sistēmas pārzini.

Informācija par personas datu pārsūtīšanu uz trešajām valstīm vai starptautiskām organizācijām (ja notiek)

Personas dati netiek nosūtīti ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomikas zonas.

Laikposms, cik ilgi personas dati tiek glabāti, vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai

Visa informācija, lai izpildītu uz Civilās aviācijas aģentūru attiecināmu juridisku pienākumu, tiek glabāta tik ilgi, cik nepieciešams personas datu apstrādes nolūka sasniegšanai atbilstoši piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Informāciju no Bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra:

 • izslēdz, ja tā ir kļūdaina, tā ir iekļauta reģistrā nepamatoti vai zudis informācijas glabāšanas tiesiskais pamats un šādas informācijas izslēgšana neietekmē reģistra funkcionalitāti;
 • izslēdz vai anonimizē, ja personas dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika vākti vai citādi apstrādāti, kā arī ja personas dati ir apstrādāti nelikumīgi, izņemot gadījumu, ja turpmāku personas datu apstrādi paredz tiesību akti bezpilota gaisa kuģu jomā.

Personas datu glabāšanas laika posma noteikšanai tiek izmantoti šādi kritēriji:

 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Jūs vai Civilās aviācijas aģentūra var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, prasījumu izskatīšana, tiesību aizsardzība, jautājumu risināšana, tiesvedība vai noilguma ievērošana u.tml.);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt.

Pēc noteiktā perioda šeit minētie kritēriji nav piemērojami un Jūsu personas dati tiek dzēsti vai iznīcināti, vai anonimizēti, vai arī nodoti glabāšanai valsts arhīvam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

Informācija par to, vai personām ir likumā vai līgumā noteiktais pienākums sniegt personas datus

Personas datu sniegšana ir obligāta atbilstoši prasībām, kas noteiktas:

 • Likuma “Par aviāciju” 117.5 panta pirmajā un otrajā daļā;
 • Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumu Nr.436 “Tālvadības pilotu kvalifikācijas noteikumi” 14. punktā;
 • Ministru kabineta 2021. gada 29. jūnija noteikumos Nr.457 “Bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra noteikumi”.

Ja Jūs nesniegsiet personas datus, kuru sniegšana ir paredzēta normatīvajos aktos, Jūs nevarēsiet saņemt Civilās aviācijas aģentūras sniegtos pakalpojumus.

Informācija par automatizētas lēmumu pieņemšanas, tostarp profilēšanas, esamību

Šādas metodes datu apstrādē netiek izmantotas.

Personas datu aizsardzības speciālists

Kontaktinformācija: datu.specialists@caa.gov.lv

Informējam, ka Jums kā datu subjektam ir tiesības
 1. pieprasīt Pārzinim piekļūt Jūsu kā datu subjekta apstrādātajiem personas datiem, lūgt neprecīzo personas datu labošanu vai dzēšanu, iesniedzot pamatojumu Jūsu lūgumam, likumā noteiktajos gadījumos lūgt Jūsu personas datu apstrādes ierobežošanu, kā arī iebilst pret datu apstrādi;
 2. iesniegt sūdzību par nelikumīgu Jūsu personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijā (adrese: Elijas iela 17, Rīga, LV-1050; e-pasts: pasts@dvi.gov.lv; tālrunis: 67223131). Lai pēc iespējas ātrāk atrasinātu jebkādas domstarpības vai nesaprašanās, aicinām vispirms sazināties ar Civilās aviācijas aģentūru, izmantojot iepriekš norādīto kontaktinformāciju.
Scroll to Top