Bezpilota gaisa kuģu informācijas sistēmas lietošanas noteikumi

Noteikumos lietotie termini

Autentifikācija  elektronisks process, kurā elektroniskās identifikācijas pakalpojuma sniedzējs veic fiziskās personas elektronisko identifikācijas datu pārbaudi, lai nodrošinātu šīs personas elektronisko identifikāciju.
Sistēma – Bezpilota gaisa kuģu informācijas sistēma, kas nodrošina vienu vai vairāku pakalpojumu izpildi elektroniskā veidā tīmekļa vietnē https://droni.caa.gov.lv, https://e.caa.gov.lv un https://eksameni.caa.gov.lv.
Verificēts (autentificēts) lietotājs – fiziska persona, kura atbilstoši šiem noteikumiem piekļūst Sistēmas funkcijām, autentificējoties ar latvija.lv Vienoto pieteikšanās moduli (internetbanka, eID vai eParakstu) vai ar noteiktā kārtībā izsniegtu lietotāja vārdu un paroli, savā vai juridiskas personas vārdā.
Neverificēts (neautentificēts) lietotājs – fiziska persona, kas piekļūst Sistēmas saturam un pakalpojumiem, kas pieejami ikvienam bez autentifikācijas.
Sistēmas pārzinis – Valsts aģentūra “Civilās aviācijas aģentūra”, reģ.nr. 90000196469, Biroju iela 10, Lidosta “Rīga”, Mārupes pag., Mārupes nov., LV-1053.
Sistēmas lietotājs – fiziska vai juridiska persona, kas piekļūst Sistēmas funkcijām vismaz vienā no šādiem veidiem: (a)
izmantojot noteiktā kārtībā saņemto lietotāja vārdu un paroli (verificēta vai neverificēta lietotāja statuss); (b) autentificējoties ar latvija.lv Vienoto pieteikšanās moduli (internetbanka, eID vai eParakstu, (verificēta (autentificēta) lietotāja statuss); (c) izmantojot publiskās pieejas iespējas (neautentificēts lietotājs).

 1. Šie noteikumi ir saistoši visiem Sistēmas lietotājiem, kuri izmanto Sistēmas pakalpojumus, atbilstoši tā lomai Sistēmā.
 2. Izveidojot kontu Sistēmā vai izmantojot Sistēmā pieejamos e-pakalpojumus, lietotājs apstiprina, ka ir iepazinies ar šiem noteikumiem un apņemas tos ievērot. Ja lietotājs nepiekrīt šiem noteikumiem, tas nevar piekļūt Sistēmai.
 3. Sistēmas pārzinim ir tiesības nepieciešamības gadījumā grozīt šos noteikumus vai izdot jaunus un šīs izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publicētas tīmekļvietnē.
 4. Visi Sistēmā esošie personas dati tiek aizsargāti saskaņā ar Latvijas Republikai saistošajiem tiesību aktiem. Par personas datiem šo noteikumu izpratnē tiek uzskatīta jebkāda informācija, kas attiecas uz identificētu fizisku personu. Ar papildu informāciju par personas datu apstrādi Sistēmā var iepazīties sadaļā “Privātuma politika”.
Lietotāju autentifikācija Sistēmā un verificēta lietotāja izveide
Lai izmantotu Sistēmas pakalpojumus, lietotājs autentificējas Sistēmā, izmantojot:
 • latvija.lv Vienoto pieteikšanās moduli (internetbanka, eID vai eParakstu);
 • vēršoties klātienē pie Sistēmas pārzziņa, līdzi ņemot personu apliecinošu dokumentu;
 • izveidojot lietotāja kontu Sistēmā, norādot precīzu un pilnīgu informāciju, kas nepieciešama lietotāja vārda un paroles saņemšanai.
 1. Lietotājs nedrīkst nodot trešajām personām lietotāja rekvizītus (lietotāja vārdu, paroli). Lietotāja rekvizītus drīkst izmantot tikai konkrētais lietotājs (fiziska persona), kuram tie piešķirti. Lietotājam, kurš Sistēmai pieslēdzas ar lietotājvārdu (e-pasta adresi) un paroli, regulāri (ne retāk kā reizi mēnesī) jāmaina lietošanas parole.
 2. Gadījumā, ja radušās aizdomas par paroles nonākšanu trešās personas rīcībā, lietotājam ir pienākums nekavējoties izmainīt paroli. Ja lietotājs uzskata, ka viņa elektroniskās identifikācijas līdzekļus vai datus izmanto cita persona, viņš par to nekavējoties informē Civilās aviācijas aģentūras informācijas Sistēmu resursu pārvaldnieku (turpmāk – administrators) (darba laikā pa tālruni 60001666, ārpus darba laika nosūtot ziņojumu uz e-pasta adresi: caa@caa.gov.lv).
 3. Lietotājs nedrīkst veikt darbības, kas vērstas pret Sistēmas drošību, izmantojot neparedzētas pieslēgšanās iespējas. Beidzot (pārtraucot) darbu, lietotājam jāaizver pārlūkprogramma.
 4. Sistēmas darbībā tiek izmantotas sīkdatnes (Cookie), kas nepieciešamas drošai Sistēmas darbībai. Šo noteikumu neievērošana un/vai Sistēmas lietošanas tiesību iegūšana, izmantojot trešo personu pieejas datus un/vai trešo personu vārdā, tiek uzskatīta par Sistēmas integritātes apzinātu bojājumu, kas atbilstoši Latvijas normatīvajiem aktiem ir klasificējams kā krimināli sodāms pārkāpums. Šādas darbības ir pretrunā Fizisko personu datu apstrādes likumam.
 5. Lietotājam ir pienākums nodrošināt, ka darbam ar Sistēmu tiek izmantota tikai tāda datortehnika, kurā uzstādīta licencēta programmatūra un aktualizēta ļaundabīgus programmas kodus bloķējoša (antivīrusu) programmatūra.
 6. Lietotājs nedrīkst veikt nelegālu (neatļautu) datu, Sistēmas vai tās daļu kopēšanu. Par nelegālām (neatļautām) tiek uzskatītas visas tās darbības, kuru izpildei netiek izmantotas atļautās, ekrānā redzamās komandas vai kuras tiek izpildītas automātiski bez cilvēka līdzdalības informācijas pieprasījumu formēšanas procesā, neatkarīgi no šo darbību mērķa.
 7. Lietotājam ir pienākums nekavējoties šīs sadaļas 2. punktā noteiktajā kārtībā informēt administratoru:
  • ja konstatēti Sistēmas darbības traucējumi;
  • par visām aizdomām vai faktiem, kas saistīti ar šo noteikumu neievērošanu, neatļautu Sistēmas lietošanu, jebkuru nesankcionētu programmatūras lietošanas, pārveidošanas vai citu pārkāpumu, kas attiecas uz vai var ietekmēt Sistēmu;
  • datora inficēšanās iespējas gadījumā ar programmatūru, kas satur ļaundabīgu programmas kodu vai tā ģeneratoru. Šādā gadījumā lietotājam arī nekavējoties jāpārtrauc darbs ar Sistēmu.
 8. Administratoram ir tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma ierobežot vai liegt piekļuvi Sistēmai lietotājam uz laiku vai nenoteiktu laika periodu (tostarp no konkrētām IP adresēm), nepieciešamības gadījumā paskaidrojot iemeslu.
Apliecinājumi
 1. Reģistrējoties par tālvadības pilotu, apliecinu, ka esmu sasniedzis/sasniegusi 16 gadu vecumu, izņemot gadījumus*, ja:
  • bezpilota gaisa kuģis ir pašbūvēts vai rotaļlieta** un tā maksimālā pacelšanās masa ir mazāka par 250g;
  • tālvadības pilota darbības uzrauga cits vismaz 16 gadu vecumu sasniedzis tālvadības pilots ar atbilstošu kompetences līmeni;
  • lidojumi tiek veikti gaisa kuģu kluba vai apvienības ietvaros (pie nosacījuma, ka ir saņemta atbilstoša Civilās aviācijas aģentūras atļauja).
 2. Reģistrējoties par bezpilota gaisa kuģa ekspluatantu, apliecinu, ka esmu sasniedzis/sasniegusi 16 gadu vecumu. Apzinos, ka piesaistīt tālvadības pilotus ekspluatants, kurš ir fiziska persona, var tikai gadījumos, kad sasniedzis/sasniegusi 18 gadu vecumu.
 3. Juridiskajai personai reģistrējoties par ekspluatantu, apliecinu, ka visi darbinieki, kuri tieši iesaistīti operācijā, ir kompetenti veikt savus uzdevumus un bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatāciju veiks tikai tālvadības piloti, kuriem ir atbilstošs kompetences līmenis.

* Komisijas 2019. gada 24. maija Īstenošanas regulas (ES) Nr. 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām 9. panta otrā daļa.

** Bezpilota gaisa kuģis uzskatāms par rotaļlietu tikai gadījumā, ja tas atbilst Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu un paredzēts lietošanai bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem. Attiecīgai informācijai jābūt skaidri norādītai. Ja šādas norādes nav vai ražotājs norādījis lielāku vecumu, bezpilota gaisa kuģis nav uzskatāms par rotaļlietu. Veicot tehniskas modifikācijas, ko ražotājs nav paredzējis (piemēram, uzstādot videokameru vai nomainot raidītājus), rotaļlietas statuss tiek zaudēts

Scroll to Top