Tālvadības pilotu kompetences pielīdzinātas ierobežotajai A2 apakškategorijai


Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām, paredz, ka atvērtajā kategorijā visiem tālvadības pilotiem, veicot lidojumus ar bezpilota gaisa kuģiem, kuru masa ir 250g un vairāk, jābūt nokārtotām atbilstošām pārbaudēm. Civilās aviācijas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu pielīdzināt līdzšinējās tālvadības pilotu kompetences ierobežotajai A2 apakškategorijai.

Atvērtajā kategorijā bezpilota gaisa kuģu lidojumi tiek iedalīti trīs apakškategorijās, ievērojot principu, ka ar smagākiem bezpilota gaisa kuģiem jāievēro lielāks attālums no lidojumā neiesaistītām personām:

  • A1 apakškategorija – lidojumi tuvu un virs cilvēkiem, bet ne virs cilvēku pulcēšanās vietām
  • A2 apakškategorija – lidojumi, ievērojot noteiktu attālumu līdz cilvēkiem
  • A3 apakškategorija – lidojumi tālu prom no cilvēkiem (vismaz 150m no dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām)

Sīkāka informācija: VIENOTS ES LĪMEŅA REGULĒJUMS | 2021

Tāpat jaunais regulējums paredz, ka lidojumus atvērtajā kategorijā cilvēku tuvumā ir atļauts veikt tikai ar bezpilota gaisa kuģiem, kas atbilst Regulā (ES) 2019/945 noteiktajām prasībām, ko apliecina ražotāja marķētā klases identifikācijas zīme (jeb C klases marķējums). Ņemot vērā, ka tirgū šādi bezpilota gaisa kuģi vēl nav pieejami, pārejas periodā līdz 2023.gada 1.janvārim ir noteikta atsevišķa kārtība (“ierobežotā” atvertā kategorija) gan attiecībā uz bezpilota gaisa kuģiem, gan arī nepieciešamo tālvadības pilotu kompetenci.

Pārejas periodā līdz 2023.gada 1.janvārim lidojumus ierobežotajā A2 apakškategorijā ir atļauts veikt:

  • Ar bezpilota gaisa kuģiem, kam ir CE marķējums, bet nav atbilstoša bezpilota gaisa kuģa C klases marķējuma, ja to masa ir mazāka nekā 2 kg (lidojumi ar pašbūvētiem bezpilota gaisa kuģiem nav atļauti)
  • Ievērojot 50m attālumu horizontālā plaknē no lidojumā neiesaistītām personām
  • Tālvadības pilotiem ir kompetences līmenis, kas ir vismaz līdzvērtīgs A2 apakškategorijā noteiktajam

Lai iegūtu tālvadības pilota kompetences sertifikātu lidojumiem A2 apakškategorijā, tālvadības pilotam nepieciešams:

Ņemot vērā, ka daļa tālvadības pilotu ir sekmīgi nokārtojuši teorētisko zināšanu un praktisko prasmju pārbaudes atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumiem Nr.368 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi”, Civilās aviācijas aģentūra ir pieņēmusi lēmumu šo tālvadības pilotu kompetences līmeni pielīdzināt kā līdzvērtīgu A2 apakškategorijā noteiktajam pie nosacījuma, ja papildus ir apgūts atvērtās kategorijas tālvadības pilotu tiešsaistes kurss un sekmīgi nokārtots attālinātais A1/A3 eksāmens. Tādējādi tālvadības pilotiem, kuri iepriekš Civilās aviācijas aģentūrā ir sekmīgi nokārtojuši praktisko prasmju pārbaudes un papildus ir nokārtojuši A1/A3 eksāmenu, Latvijā ir atļauts veikt lidojumus ierobežotajā A2 apakškategorijā bez nepieciešamības kārtot papildu klātienes eksāmenu.

Vienlaikus notiek darbs pie jaunu Ministru kabineta noteikumu izstrādes, kas paredzēs kārtību, kā šādiem tālvadības pilotiem būs iespēja saņemt jaunā tipa tālvadības pilota kompetences sertifikātu lidojumiem A2 apakškategorijā bez nepieciešamības kārtot papildu klātienes eksāmenu.

Jautājumi un atbildes:

Lidojumus jau veicu paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu atļaujas ietvaros. Vai A1/A3 eksāmens man ir obligāts?
Ja iepriekš ir iegūts lēmums par sekmīgi nokārtotām tālvadības pilotu pārbaudēm un lidojumi tiek veikti paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu atļaujas ietvaros, papildus eksāmenu kārtošana nav nepieciešama. Tomēr, lai pēc lēmuma termiņa beigām lidojumus varētu veikt atvērtās kategorijas ietvaros, A1/A3 eksāmens ir obligāts, ja bezpilota gaisa kuģa masa ir vismaz 250g.

Vai, papildus nokārtojot A1/A3 eksāmenu, es automātiski iegūšu tālvadības pilota kompetences sertifikātu lidojumiem A2 apakškategorijā?
Nē, šādā gadījumā Jūsu kompetence tiks pielīdzināta, kā līdzvērtīga, tomēr tālvadības pilota kompetences sertifikāts netiks izsniegts. Tādējādi lidojumus Latvijā būs atļauts veikt “ierobežotajā” A2 apakškategorijā. Ņemot vērā jauno Ministru kabineta noteikumu projektus, iecerēts, ka šādi pielīdzināta kompetence būs derīga līdz 2022.gada 1.janvārim. Lai saņemtu tālvadības pilota kompetences sertifikātu lidojumiem A2 apakškategorijā, ir attiecīgi divas iespējas: (1) jānokārto papildus klātienes eksāmens, vai (2) laika periodā no 2021.gada 1.jūlija (kad spēkā stāsies jaunais regulējums) līdz 2021.gada 31.decembrim, iepriekš piesakoties, to būs iespējams saņemt bez papildu eksāmena kārtošanas.

Līdz 2020.gada 30.decembrim esmu nokārtojis tālvadības pilotu pārbaudes, bet neesmu saņēmis paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu atļauju. Vai varu veikt lidojumus tuvāk par 50m no lidojumā neiesaistītām personām?
Veicot lidojumus ar bezpilota gaisa kuģiem, jāievēro Regulā (ES) 2019/947 noteiktie nosacījumi. Ja bezpilota gaisa kuģa masa ir vismaz 250g, tālvadības pilotiem ir jāapgūst atvērtās kategorijas tālvadības pilotu tiešsaistes kurss un sekmīgi jānokārto attālinātai A1/A3 eksāmens. Līdz brīdim, kamēr nav pieejami bezpilota gaisa kuģi ar atbilstošu C1 vai C2 klases marķējumu, lidojumi atvērtajā kategorijā tuvāk par 50m trešajām personām ir atļauti tikai ar bezpilota gaisa kuģiem, kuru masa ir zem 500g.

Manam dronam ir CE marķējums un tā masa ir 570g, tātad tas atbilst C1 klasei un lidojumus varu veikt A1 apakškategorijā?
Nē, CE marķējums un bezpilota gaisa kuģa C klases marķējums nav viens un tas pats. C klases identifikācijas zīmi marķē bezpilota gaisa kuģa ražotājs (nevis lietotājs), tādējādi apliecinot un uzņemoties atbildību, ka produkts atbilst Regulā (ES) 2019/945 noteiktām tehniskajām prasībām. Šajā gadījumā lidojumus ar minēto bezpilota gaisa kuģi atļauts veikt tikai A2 un A3 apakškategorijās.


Scroll to Top