Kā piemērojami bezpilota gaisa kuģu jomu regulējošie MK noteikumi Nr.368?


No 31.12.2020. visā Eiropas Savienībā ir piemērojams vienots regulējums attiecībā uz bezpilota gaisa kuģu lidojumiem – Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/947 (2019.gada 24.maijs) par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām, kas paredz jaunu kārtību, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu lidojumi. Tāpat ES dalībvalstīs ir piemērojamas arī nacionālā regulējuma prasības ciktāl tās nav pretrunā regulā noteiktajam.

Līdz 2021.gada 1.jūlijam tiek izstrādāti grozījumi nacionālajā regulējumā, ieviešot un papildinot regulas prasības. Līdz tam daļēji paliek spēkā un ir piemērojami Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumi Nr.368 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un tādu cita veida lidaparātu lidojumi, kuri nav kvalificējami kā gaisa kuģi”.

Tas nozīmē, ka pašlaik Latvijā, veicot lidojumus ar bezpilota gaisa kuģiem, jāievēro:

 • Ekspluatācijas noteikumi un procedūras, kas noteiktas Regulā (ES) 2019/947.
 • Papildus prasības un ierobežojumi, ko nosaka MK noteikumi Nr.368:
  1. Prasības attiecībā uz vispārējās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanu: 11.punkts.
   (paaugstināta riska lidojums jāvērtē kopsakarā ar noteikumu 2.nodaļu – “Pamatprasības lidojumu veikšanai ar bezpilota gaisa kuģi un lidaparātu”. Par paaugstināta riska lidojumu tiek uzskatīts lidojums, kas tiek veikts, atkāpjoties no šajos noteikumos noteiktajām pamatprasībām)
  2. Papildu ierobežojumi un nosacījumi: 24., 26., 27., 30., 31., 32., 33., 34. un 35.punktā. Vienlaikus noteikumi paredz, ka lidojumiem, atkāpjoties no 24., 26. un 27.punktā noteiktā*, jāsaņem Civilās aviācijas aģentūras izsniegta paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu atļauja.

   * – lidojumi lidlauku, ielu, autoceļu, tiltu, elektrisko tīklu gaisvadu līniju, dzelzceļa un kapsētu tuvumā, kā arī gaisa telpas struktūras elementos (t.sk. EVR RPAS zonās). Sīkāka informācija:

Līdz 31.12.2020. izsniegtās paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumu atļaujas

Tiem bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem, kas līdz 31.12.2020. ir ieguvuši Civilās aviācijas aģentūras ilgtermiņa atļaujas paaugstināta riska bezpilota gaisa kuģu lidojumiem, atļauts atkāpties no Regulā (ES) 2019/947 atvērtajai kategorijai noteiktajiem ierobežojumiem, turpinot veikt lidojumus, ievērojot atļaujā noteiktos nosacījumus.

Vienlaikus saņemtās atļaujas neatbrīvo bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantus no pienākuma veikt reģistrāciju un bezpilota gaisa kuģa marķēšanu atbilstoši Regulas (ES) 2019/947 prasībām (iepriekš piešķirtie numuri formātā LVA-UASE#### nav derīgi). Reģistrāciju iespējams veikt Civilās aviācijas aģentūras portālā https://e.caa.lv/.


Scroll to Top