Drons vieglāks par 250g – rotaļlieta, uz ko regulējuma prasības neattiecas?!


Bezpilota gaisa kuģi (droni), kuru masa ir zem 250g, lielākajā daļā gadījumu nav atzīstamas par rotaļlietām. Arī šādiem droniem regulējumā ir noteiktas lietošanas prasības un nosacījumi.

Klīst mīts, ka uz droniem, kuru masa ir zem 250g, netiek attiecinātas regulējuma prasības un lidojumus atļauts veikt pēc tā lietotāja ieskatiem. Šāds mīts ir radies, jo regulējumā atsevišķas prasības lidojumu veikšanai ar šādiem droniem ir atvieglotas (piemēram, attiecībā uz tālvadības pilotu kvalifikāciju, civiltiesisko apdrošināšanu un attālumu, kas jāievēro no lidojumā neiesaistītām personām). Tomēr svarīgi zināt, ka arī gadījumos, ja drona masa ir zem 250g, nepieciešams ievērot pārējās pamatprasības un nosacījumus. Šajā rakstā ir apkopota informācija, kas attiecināma uz lidojumu veikšanu ar dronu, kas vieglāks par 250g, atvērtās kategorijas ietvaros.

Reģistrācija un drona marķēšana

Pirms lidojumu uzsākšanas dronu lietotājam (gan fiziskām, gan juridiskām personām, kuru vārdā tiek veikti lidojumi) jāreģistrējas par UAS ekspluatantu un jāmarķē drons ar reģistrācijas numuru tā, lai tas ir skaidri salasāms bez papildus ierīču izmantošanas. Gadījumā, ja drona izmērs ir tik mazs, ka numuru nav iespējams marķēt uz tā korpusa, ir pieļaujama marķējuma izvietošana akumulatoru nodalījumā (pie nosacījuma, ja to iespējams atvērt bez papildus instrumentu izmantošanas).

Vienīgie izņēmumi, kad reģistrācija un drona marķēšana nav obligāta:

  • Drons nav aprīkots ar foto/video kameru (vai citu sensrou, kas spēj nolasīt personas datus)
  • Drons ir rotaļlieta (direktīvas 2009/48/EC izpratnē)*

* – Drons regulējuma izpratnē uzskatāms par rotaļlietu tikai gadījumā, ja tas atbilst Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu un paredzēts lietošanai bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem. Ja dronam nav skaidras norādes par atbilstību Direktīvai 2009/48/EK , vai ražotājs norādījis lielāku vecumu (lielākajai daļai dronu ir norādīts, ka to lietošana nav paredzēta personām, kas jaunākas par 14 gadiem), bezpilota gaisa kuģis nav uzskatāms par rotaļlietu.

Tālvadības pilota vecums

Tālvadības pilotam jābūt vismaz 16 gadus vecam

Vienīgie izņēmumi, kad dronu atļauts pilotēt jaunākiem tālvadības pilotiem:

  • Drons ir pašbūvēts (nevis rūpnieciski ražots) vai rotaļlieta (direktīvas 2009/48/EC izpratnē)*
  • Lidojumus uzrauga cits vismaz 16 gadu vecumu sasniedzis tālvadības pilots ar atbilstošu kompetences līmeni
  • Lidojumi tiek veikti gaisa kuģu kluba vai apvienības ietvaros (pie nosacījuma, ka ir saņemta atbilstoša Civilās aviācijas aģentūras atļauja, kurā iekļauta šāda atkāpe)
Lidojumu veikšana tikai tālvadības pilota tiešā redzamībā

Lidojuma laikā drons jāsaglabā vizuālā tiešā redzamībā (šādu lidojuma nosacījumu apzīmē ar abreviatūru “VLOS”)​, lai tālvadības pilots, pastāvīgi un uzmanīgi vērojot dronu un gaisa telpu ap to, var nodrošināt izvairīšanos no citiem gaisa kuģiem, droniem, putniem, kā arī šķēršļiem, ēkām, transportlīdzekļiem, dzīvniekiem un cilvēkiem. Tas nozīmē, ka visa lidojuma laikā tālvadības pilotam ir jābūt spējīgam saskatīt gan dronu, gan tam apkārt esošo vidi un telpu. Ņemot vērā izmērus droniem, kuru masa ir zem 250g, ievērojami samazinās arī atļautais drošais lidojuma attālums no tālvadības pilota.

Vienīgie izņēmumi, kad tālvadības pilots var novērst skatu no drona:

  • Īslaicīgi tālvadības ierīces displejā pārliecinoties par drona atrašanās vietu, vērsumu, lidojuma augstumu, akumulatoru uzlādes līmeni un citiem telemetrijas datiem (nav attiecināms, piemēram, uz video filmēšanu, kur galvenā uzmanība tiek veltīta konkrētā uzdevuma izpildei, nevis drona lidojuma trajektorijas un apkārt esošās vides novērošanai).
  • Ja ir piesaistīts drona novērotājs, kurš atrodoties blakus tālvadības pilotam, bez palīglīdzekļiem vizuāli novēro dronu un palīdz tālvadības pilotam to noturēt tiešās redzamības (VLOS) robežās un droši veikt lidojumu.
  • Ja drons lido automātiski, pastāvīgi sekojot tālvadības pilotam iepriekš noteiktā rādiusā, kas nepārsniedz 50m.
Atļautais lidojuma augstums

Maksimālais atļautais lidojuma augstums ir 120m, ko mēra no zemes vai ūdens virsmas (nevis drona pacelšanās vietas). Tomēr būtiski zināt, ka atsevišķās vietās (visbiežāk ap lidlaukiem) var būt noteikti stingrāki augstuma ierobežojumi.

Lidojumi trešo personu tuvumā

Pilotējot dronu, kuru masa ir zem 250g, tālvadības pilots izvērtē riskus un nosaka drošu attālumu līdz trešajām personām pats. Ir atļauts veikt lidojumus virs trešajām personām, kas nav iesaistītas lidojuma izpildē, tomēr stingri aizliegts veikt lidojumus virs cilvēku pulcēšanās vietām.

Neatkarīgi no drona masas, pēc iespējas jāizvairās lidot pāri cilvēkiem, transportlīdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē, kā arī dzīvniekiem. Tāpat lidojumiem jāizvēlas pēc iespējas īsāko un drošāko lidojuma trajektoriju, kā arī jāsaīsina laiku, kurā drons pārlido pāri trešajām personām piederošam īpašumam, ielām un autoceļiem.

Papildus nosacījumi un ierobežojumi lidojuma vietā

Atsevišķās vietās var būt noteikti papildus ierobežojumi dronu lidojumiem, kas saistīti ar drošumu, drošību, privātumu vai vidi. Dažos gadījumos var nākties lidojumus iepriekš saskaņot, bet citos – lidojumi var tikt pilnībā aizliegti. Tālvadības pilota pienākums ir pirms katra lidojuma iepazīties ar konkrētajā vietā noteiktajiem nosacījumiem un ierobežojumiem. Attiecīgā informācija par to ir pieejama VAS “Latvijas gaisa satiksme” tīmekļvietnē https://www.airspace.lv/drones.

Lidojumi avārijas, negadījumu un ugunsgrēku vietās

Ar drona lidojumu nedrīkst ierobežot vai kavēt darbības, kas saistītas ar reaģēšanas un avārijas seku likvidēšanas darbiem, un attiecīgo dienestu ierašanos avārijas, negadījuma un ugunsgrēka vietā. Lidojumi šādās vietās atļauti tikai, ja tie tiek iepriekš koordinēti ar attiecīgajiem dienestiem.

Citas prasības

Der zināt, ka papildus kārtībai, kā veicami lidojumi ar droniem, ir jāievēro arī citos normatīvajos aktos noteiktās prasības. Piemēram, attiecībā uz privātumu, fizisko personas datu vai komercnoslēpumu aizsardzību, kritisko infrastruktūras objektu fotografēšanu un filmēšanu u.c.

Rakstā iekļautā informācija neatspoguļo visas prasības un nosacījumus. Tālvadības pilotam pirms drona pilotēšanas ir pienākums iepazīties ar normatīvā regulējuma prasībām. Drona lietotājam ir pienākums iepazīties ar normatīvā regulējuma prasībām un tās ievērot.


Scroll to Top