NORMATĪVAIS REGULĒJUMS

Sīkāka informācija: 

EU_flag2

VIENOTAIS ES LĪMEŅA REGULĒJUMS

No 2021.gada tiek piemērots vienots Eiropas Savienības līmeņa regulējums, kura mērķis ir veicināt bezpilota gaisa kuģu nozares attīstību, vienlaikus ņemot vērā riskus, kas saistīti ar lidojumu drošumu, drošību, privātumu un vides aspektiem. 2019.gadā stājās spēkā divas Eiropas komisijas regulas, kas tiešā veidā ietekmē kārtību, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu lidojumi. 

Regulas:
🗎 Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) Nr.2018/1139
Par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā [..]
Regulas galvenais mērķis ir izveidot un uzturēt augstu vienveidīgu civilās aviācijas drošības līmeni Eiropas Savienībā, tostarp paredzot regulējumu attiecībā uz bezpilota gaisa kuģu jomu
🗎 Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/947
Par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām
Nosaka pamatprasības un principus, kā Eiropas savienībā veicami bezpilota gaisa kuģu lidojumi, kā arī par lidojumos iesaistītajām personām, tostarp tālvadības pilotiem, un organizācijām
🗎 Komisijas Deleģētā regula (ES) 2019/945
Par bezpilota gaisa kuģu sistēmām un trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem
Nosaka tehniskās prasības bezpilota gaisa kuģu sistēmām un trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem
Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas (AMC/GM):
Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) izstrādātie dokumenti "Attiecīgie līdzekļi atbilstības panākšanai un vadlīnijas (AMC/GM)"
Par Regulas (ES) 2019/947 prasību piemērošanu
Detalizētak skaidro un nosaka, kā piemērojamas Regulas (ES) 2019/947 prasības
(pagaidām dokumenti pieejami angļu valodā, bet tuvākajā laikā tiks pievienots tulkojums latviešu valodā)
Dokuments, kas apkopo prasību piemērošanu:
🛈 Eiropas Aviācijas drošības aģentūras (EASA) sagatavots kopsavilkums
Par bezpilota gaisa kuģu sistēmām
Apkopo Regulas (ES) 2019/945 un Regulas (ES) 2019/947 prasības, kā arī sīkāku informāciju par atsevišķu normu piemērošanu
(pagiadām dokuments pieejams tikai angļu valodā)
lv_glag

NACIONĀLĀ LĪMEŅA REGULĒJUMS LATVIJĀ

Papildus Eiropas Savienības līmeņa regulējumam Latvijā uz bezpilota gaisa kuģu sistēmām ir attiecināms šāds regulējums:

Likumi:
🗎 Likums "Par aviāciju"
Vienpadsmitā1 nodaļa - "Bezpilota gaisa kuģi un to sistēmas"
Divpadsmitā nodaļa - "Administratīvie pārkāpumi civilās un militārās aviācijas jomā un kompetence adminstratīvā pārkāpuma procesā"
Kaut arī likumā ir iekļauta atsevišķa nodaļa "Bezpilota gaisa kuģi un to sistēmas", jāņem vērā, ka likuma 3.panta piektā daļa nosaka, ka uz bezpilota gaisa kuģu sistēmām ir attiecināmi arī šī likuma 1., 2. un 5.pants, 6.panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 15., 16., 17. un 20.punkts, trešā un ceturtā daļa, 6.1 pants, 6.2 panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punkts un otrā daļa, 34., 70., 95. un 97.pants, 108.panta pirmā, otrā un trešā daļa, vienpadsmitā1 nodaļa, 124.1 un 125.pants
Ministru kabineta noteikumi:
🗎 Ministru kabineta noteikumi Nr. 374
Atzīto struktūru statusa iegūšanas un uzraudzības kārtība noteikumiem un procedūrām
Nosaka kārtību, kā tiek iegūts atzītās struktūras statuss, kas ļauj īstenot attiecīgas tālvadības pilotu apmācības un pieņemt eksāmenus
🗎 Ministru kabineta noteikumi Nr. 248
Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi
Nosaka nacionāla līmeņa ierobežojumus un nosacījumus bezpilota gaisa kuģu lidojumiem (papildus Regulā (ES) 2019/947 noteiktajiem ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām), kā arī subjektus, kuriem ir tiesības ierosināt jaunus ierobežojumus (UAS ģeogrāfiskās zonas)
🗎 Ministru kabineta noteikumi Nr. 436
Tālvadības pilotu kvalifikācijas noteikumi
Nosaka detalizētāku kārtību, kā tiek nodrošinātas tālvadības pilotu apmācības un pārbaudes atbilstoši Regulas (ES) 2019/947 prasībām
🗎 Ministru kabineta noteikumi Nr. 437
Specifiskās kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu sertifikācijas un uzraudzības kārtība
Nosaka detalizētāku kārtību, kā bezpilota gaisa kuģa sistēmas ekspluatantam iespējams iesniegt deklarācijas, saņem ekspluatācijas atļaujas un vieglo bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta sertifikātus (LUC) lidojumiem specifiskajā kategorijā atbilstoši Regulas (ES) 2019/947 prasībām
🗎 Ministru kabineta noteikumi Nr. 447
Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu bezpilota gaisa kuģu lidojumiem
Nosaka vispārējās civiltiesiskās atbildības minimālos limitus par zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi, un atkāpes no apdrošināšanas prasībām
🗎 Ministru kabineta noteikumi Nr. 457
Bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra noteikumi
Nosaka bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra izveidošanas, uzturēšanas, pieejamības, savietojamības un darbības kārtību
🗎 Ministru kabineta noteikumi Nr. 627
Gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību organizēto bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumi
Nosaka kārtību, kā gaisa kuģu modeļu (agrāk - lidmodeļu) klubu vai apvienības var iegūt atļaujas lidojumu organizēšanai, atkāpjoties no atvērtās kategorijas nosacījumiem un ierobežojumiem

Veicot UAS lidojumus, pastāv liela neapzinātas personas datu vākšanas un/vai apstrādes iespējamība. Pirms lidojumu veikšanas nepieciešams rūpīgi izvērtēt, vai ievācat/apstrādājat personas datus un vai atbilstat tiesību aktos noteiktajām saistībām un ierobežojumiem.

Sīkāka informācija pieejama Datu valsts inspekcijas mājaslapā: https://www.dvi.gov.lv/

Bez saskaņošanas ar attiecīgā kritiskās infrastruktūras objekta īpašnieku vai tiesisko valdītāju aizliegts veikt tā filmēšanu, fotografēšanu vai jebkāda cita veida dokumentēšanu, ja pie attiecīgā kritiskās infrastruktūras objekta novietota informatīva norāde ,,BEZ SASKAŅOŠANAS FOTOGRAFĒT, FILMĒT AIZLIEGTS”.

Sīkāka informācija: https://www.likumi.lv

Daļa frekvenču joslu ir izmantojamas bez īpašu atļauju saņemšanas, tomēr ir virkne frekvenču, kuru lietojums ir individuāli jāsaskaņo. Nekādā gadījumā nedrīkst izmantot jūras un gaisa kuģniecības ārkārtas situāciju, avārijas un briesmu signālu raidīšanai paredzētās radiofrekvences.

Sīkāka informācija pieejama VAS “Elektroniskie sakari”: https://www.vases.lv/

UZ KO ATTIECAS ŠIS REGULĒJUMS?

Bezpilota gaisa kuģa termins ir plašs, kas aptver “dronus”, “kvadrokopterus”, tālvadības gaisa kuģus”, “rādiovadāmās lidmašīnas”, “lidmodeļus”, “rotaļu helikopterus” un citādi dēvētus lidaparātus. Kaut arī ikdienā bieži tiek lietots vārds “drons”, tas nav oficiāls termins. Jebkurš lidaparāts, ko atmosfērā notur mijiedarbība ar gaisu, ir gaisa kuģis. Savukārt, ja gaisa kuģa lidojums tiek veikts pilnībā autonomi vai vadīts attālināti bez pilota gaisa kuģī, tas tiek uzskatīts par bezpilota gaisa kuģi.

Lielākajā daļā gadījumu bezpilota gaisa kuģis nav nekaitīga rotaļlieta – neapdomāta un pārgalvīga rīcība var būt bīstama, tādēļ gaisā tāpat kā uz autoceļiem ir noteikumi, kas jāievēro, lai neapdraudētu sevi un apkartējos.

Scroll to Top