A2 kompetences sertifikātu iegūšana bez papildus klātienes eksāmena


Tālvadības pilotiem, kuri Civilās aviācijas aģentūrā ir nokārtojuši praktisko prasmju pārbaudes, līdz 2021.gada 31.decembrim ir iespēja iegūt A2 kompetences sertifikātu bez papildus klātienes eksāmena kārtošanas.

2021.gada 1.jūlijā ir stājušies spēkā Ministru kabineta 2021.gada 29.jūnija noteikumi Nr.436 “Tālvadības pilotu kvalifikācijas noteikumi”. Šo noteikumu 51.punkts paredz, ka tālvadības pilotiem līdz 2021.gada 31.decembrim ir iespējams iegūt A2 kompetences sertifikātu bez papildus klātienes eksāmena kārtošanas, ja līdz tam ir:

  • saņemts Civilās aviācijas aģentūras lēmums par teorētisko zināšanu un praktisko prasmju pārbaužu nokārtošanu atbilstoši Ministru kabineta 2019.gada 13.augusta noteikumiem Nr. 368 “Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi” 57.punktam; un
  • papildus apgūts tiešsaistes apmācību kurss un nokārtots A1/A3 apakškategorijas teorētisko zināšanu eksāmens.

Lai iegūtu A2 kompetences sertifikātu bez papildu klātienes eksāmena kārtošanas, pretendentam jāvēršas Civilās aviācijas aģentūrā, aizpildot šo PIETEIKUMA ANKETU. [labots: 01/01/2022]

Pirms pieteikuma iesniegšanas jāveic maksājums – 5 EUR par sertifikāta izsniegšanu saskaņā ar Civilās aviācijas aģentūras publisko maksas pakalpojumu cenrādi (Ministru kabineta 2013.gada 24.septembra noteikumu Nr.999 “Valsts aģentūras “Civilās aviācijas aģentūra” publisko maksas pakalpojumu cenrādis” 2.pielikuma 18.2.punkts).

Maksājuma rekvizīti:
Saņēmēja nosaukums: Civilās aviācijas aģentūra
Saņēmēja reģistrācijas numurs: 90000196469
Bankas konts: LV27TREL9170394005000
Bankas nosaukums: Valsts kase
Bankas kods: TRELLV22
Maksājuma mērķis: 18.2. Par A2 sertifikātu (TĀLVADĪBAS PILOTA VĀRDS, UZVĀRDS, PIEŠĶIRTAIS REĢISTRA NUMURS (LVA-RP-#############))


Scroll to Top