Palīgrīks prasību noskaidrošanai

PALĪGRĪKS PRASĪBU NOSKAIDROŠANAI

Ar šī palīgrīka palīdzību iespējams noskaidrot noteikumu prasības, kas attiecas uz bezpilota gaisa kuģu (dronu) lidojumiem.
Tam ir informatīvs raksturs – pirms veicat lidojumus, lūdzu, iepazīstieties ar normatīvā regulējuma prasībām!

Ja lidojumus veicat gaisa kuģu modeļu un apvienību ietvaros, nosacījumi var atšķirties (sīkāka informācija tiks papildināta).

  [step title “” next “Tālāk” previous “Atpakaļ”]


  Jūs esat fiziska persona vai juridiskas personas pārstāvis?

  Juridiskas personas pārstāvim jābūt atbilstošām tiesībām rīkoties tās vārdā (piemēram, atbilstoši statūtiem vai pilnvarai)

  Kāds ir Jūsu vecums?

  [step title “” next “Tālāk” previous “Atpakaļ”]


  Jūs esat UAS ekspluatants vai tālvadības pilots?

  UAS ekspluatants ir fiziska vai juridiska persona, kuras vārdā tiek veikti lidojumi (UAS īpašnieks vai lietotājs), savukārt tālvadības pilots ir persona, kura fiziski vada bezpilota gaisa kuģi.

  [step title “” next “Tālāk” previous “Atpakaļ”]


  Vai Jums ir nepieciešamība veikt kādu no šiem lidojumiem?

  Uzskaitītie lidojumi atbilst “Specifiskajai” kategorijai. Šādiem lidojumiem jāsaņem atsevišķa atļauja, kas saistīta ar papildu apmācībām, dokumentācijas izstrādi un izmaksām.

  Par lidojumu ārpus tiešās redzamības (BLVOS) tiek uzskatīts lidojums, kuru veicot, tālvadības pilots nevar bez palīglīdzekļiem (piemēram, novērotāju piesaistes, binokļa, videokamerām vai citiem sensoriem) uzturēt nepārtrauktu vizuālu kontaktu ar bezpilota gaisa kuģi, lai kontrolētu bezpilota gaisa kuģa lidojuma trajektoriju attiecībā pret citiem gaisa kuģiem, cilvēkiem un šķēršļiem, un izvairītos no sadursmēm.
  *-Lidojumi pirmās personas (FPV) un sekošanas režīmā var tikt veikti atvērtās kategorijas ietvaros, piemērojot papildu nosacījumus.

  Augstums tiek mērīts no tuvākā punkta uz zemes vai ūdens virsmas (nevis, piemēram, attiecībā pret pacelšanās punktu vai apkārt esošajiem šķēršļiem)

  Par cilvēku pulcēšanās vietu tiek uzskatīta vieta, no kuras cilvēki nespēj aizkļūt prom klātesošo lielā skaita dēļ (personām ir apgrūtināta pārvietošanās, lai izvairītos no krītoša bezpilota gaisa kuģa). Kā piemērus var uzskaitīt publiskos pasākumus, pludmales, parkus, iepirkšanās centrus u.c. vietas, laikā, kad tur pulcējas liels cilvēku skaits.

  Šādas zonas ir, piemēram, lidlauku tuvumā, kā arī citās vietās, kas rada apdraudējumu civilajai un militārajai aviācijai. Sīkāka informācija pieejama sadaļā “Par ierobežojumiem un nosacījumiem gaisa telpā” un VAS “Latvijas gaisa satiksme” tīmekļvietnē airspace.lv/drones.

  [step title “” next “Tālāk” previous “Atpakaļ”]


  Vai Jūsu bezpilota gaisa kuģim ir C klases identifikācijas marķējums?

  Regulā (ES) 2019/945 ir iekļautas 4 UAS klases (C0, C1, C2, C3, C4), kas nosaka dažādas tehniskās prasības un ierobežojumus atvērtās kategorijas apakškategorijām. UAS klases identifikācijas zīmi marķē UAS ražotājs, tādējādi apliecinot un uzņemoties atbildību, ka produkts atbilst noteiktām tehniskajām prasībām.
  Šobrīd tirgū sāk parādīties atsevišķi modeļi ar C klases marķējumu – svarīgi pievērst uzmanību tam, ka atbilstību deklarē ražotājs, ievērojot Regulā (ES) 2019/945 noteikto kārtību, nevis bezpilota gaisa kuģa lietotājs, patstāvīgi novērtējot tehniskos parametrus.


  Bezpilota gaisa kuģis uzskatāms par rotaļlietu tikai gadījumā, ja tas atbilst Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu un paredzēts lietošanai bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem. Pārliecinieties, ka/vai ražotājs to ir skaidri norādījis. Veicot tehniskas modifikācijas, ko ražotājs nav paredzējis (piemēram, uzstādot videokameru vai nomainot raidītājus), rotaļlietas statuss tiek zaudēts.  Ir uzstādīta foto/video kamera?

  [step title “” next “Tālāk” previous “Atpakaļ”]


  KOPSAVILKUMS

  Zemāk pieejams kopsavilkums nosacījumiem bezpilota gaisa kuģu (dronu) lidojumu veikšanai, kas balstīti uz Jūsu noradīto informāciju. Veicot izmaiņas norādītajā informācijā, var mainīties nosacījumi, kas attiecas uz lidojumu veikšanu.

  KATEGORIJA

  Jūsu bezpilota gaisa kuģis un plānotie lidojumi atbilst Atvērtās kategorijas A1 apakškategorijai.(Lidojumus atļauts veikt arī A3 apakškategorijas ietvaros)

  Jūsu bezpilota gaisa kuģis un plānotie lidojumi atbilst Atvērtās kategorijas A1 apakškategorijai.(Lidojumus atļauts veikt arī A3 apakškategorijas ietvaros)

  Jūsu bezpilota gaisa kuģis un plānotie lidojumi atbilst Atvērtās kategorijas A1 apakškategorijai.(Lidojumus atļauts veikt arī A3 apakškategorijas ietvaros)

  Jūsu bezpilota gaisa kuģis un plānotie lidojumi atbilst Atvērtās kategorijas A2 apakškategorijai.(Lidojumus atļauts veikt arī A3 apakškategorijas ietvaros)

  Jūsu bezpilota gaisa kuģis un plānotie lidojumi atbilst Atvērtās kategorijas “Limitētajai” A2 apakškategorijai.(Lidojumus atļauts veikt arī A3 apakškategorijas ietvaros)

  Jūsu bezpilota gaisa kuģis un plānotie lidojumi atbilst Atvērtās kategorijas A3 apakškategorijai.

  REĢISTRĀCIJA

  Jums jāreģistrējas kā UAS ekspluatantam un jāmarķē bezpilota gaisa kuģis ar UAS ekspluatanta numuru. Reģistrējot Juridisku personu, pārliecinieties, vai Jums ir tiesības rīkoties tās vārdā (piemēram, tas noteikts statūtos vai pilnvarojumā).

  Jums jāreģistrējas kā UAS ekspluatantam (lietotājam) un jāmarķē bezpilota gaisa kuģis ar UAS ekspluatanta numuru.

  Tā kā lidojumus veicat citas personas vārdā, Jums jāpārliecinās, vai šī persona ir reģistrējusies, kā UAS ekspluatants un bezpilota gaisa kuģis ir marķēts ar UAS ekspluatanta numuru.

  Veicot lidojumus ar norādīto bezpilota gaisa kuģi, UAS ekspluatanta (lietotāja) reģistrācija nav nepieciešama.

  Reģistrāciju atļauts veikt tikai personām, kuras sasniegušas 16 gadu vecumu.

  Personām, kas jaunākas par 16 gadiem, atļauts veikt lidojumus šādos gadījumos:

  • ar rotaļlietu, kas atbilst Direktīvai 2009/48/EK par rotaļlietu drošumu un paredzēts lietošanai bērniem, kas jaunāki par 14 gadiem, un tās masa ir <250g

  • ar privāti būvētu bezpilota gaisa kuģi, kura masa <250g

  • tālvadības pilota uzraudzībā, kas ir sasniedzis vismaz 16 gadu vecumu un tā kvalifikācija atbilst noteiktajām prasībām

  TĀLVADĪBAS PILOTA KVALIFIKĀCIJA

  Teorētiskās zināšanas

  Tālvadības pilotam jāiepazīstas un jāievēro bezpilota gaisa kuģa ražotāja sniegtie norādījumi

  Tālvadības pilotam:

  Tālvadības pilotam:

  Tālvadības pilotam:

  * – Ja lidojumi tiek veikti A3 kategorijas ietvaros (ievērojot 150m distanci no lidojumā neiesaistītām personām, dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām) klātienes teorētisko zināšanu pārbaude nav obligāta.

  Tālvadības pilotam:

  * – Ja lidojumi tiek veikti A3 kategorijas ietvaros (ievērojot 150m distanci no lidojumā neiesaistītām personām, dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām) klātienes teorētisko zināšanu pārbaude nav obligāta.

  Tālvadības pilotam:

  Praktiskās prasmes

  * – Ja lidojumi tiek veikti A3 kategorijas ietvaros (ievērojot 150m distanci no lidojumā neiesaistītām personām, dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām) klātienes teorētisko zināšanu pārbaude nav obligāta.

  * – Ja lidojumi tiek veikti A3 kategorijas ietvaros (ievērojot 150m distanci no lidojumā neiesaistītām personām, dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām) praktisko prasmju apguve nav obligāta.

  NOSACĪJUMI LIDOJUMIEM

  Lidojumu veids

  Bezpilota gaisa kuģis vienmēr jāsaglabā tiešajā redzamībā (VLOS)

  Atkāpe no prasības lidojumu veikt tālvadības pilota tiešajā redzamībā ir šādos gadījumos:

  • ar aktivizētu automātisko sekošanas režīmu, veicot lidojumu ne tālāk par 50m no tālvadības pilota

  • ar aktivizētu automātisko sekošanas režīmu, veicot lidojumu ne tālāk par 50m no tālvadības pilota

  • piesaistot bezpilota gaisa kuģa novērotāju, kurš atrodas blakus tālvadības pilotam un, bez palīglīdzekļiem vizuāli novērojot bezpilota gaisa kuģi, palīdz tālvadības pilotam bezpilota gaisa kuģi noturēt tiešās redzamības (VLOS) robežās un veikt drošu lidojuma izpildi

  Lidojumu augstums

  Līdz 120m (ja konkrētajā lidojumu vietā nav noteikts citādi)

  Augstums tiek mērīts no tuvākā punkta uz zemes vai ūdens virsmas (nevis, piemēram, attiecībā pret pacelšanās punktu vai apkārt esošajiem šķēršļiem)

  Attālums no trešajām personām

  Lidojumus atļauts veikt tā, lai bezpilota gaisa kuģis pārlidotu neiesaistītām personām, bet nekad nepārlidotu cilvēku pulcēšanās vietām

  Lidojumus atļauts veikt tā, lai bezpilota gaisa kuģis nelidotu virs cilvēku pulcēšanās vietām un pamatoti tiek pieņemts, ka netiks pārlidots arī individuālām lidojumā neiesaistītām personām. Ja notiek neparedzēts pārlidojums neiesaistītām personām, tālvadības pilots, ciktāl iespējams, saīsina laiku, kurā bezpilota gaisa kuģis pārlido šādām personām.

  Lidojumus atļauts veikt tā, lai bezpilota gaisa kuģis nelidotu virs cilvēku pulcēšanās vietām un pamatoti tiek pieņemts, ka netiks pārlidots arī individuālām lidojumā neiesaistītām personām. Ja notiek neparedzēts pārlidojums neiesaistītām personām, tālvadības pilots, ciktāl iespējams, saīsina laiku, kurā bezpilota gaisa kuģis pārlido šādām personām.

  Lidojumus atļauts veikt tā, lai bezpilota gaisa kuģis nepārlido neiesaistītām personām, un lidojums notiek drošā vismaz 30m attālumā horizontālā plaknē no šādām personām. Šo attālumu atļauts samazināt līdz 5m horizontālā plaknē, ja bezpilota gaisa kuģim ir aktivizēta lēnā lidojuma režīma funkcija (maksimālais lidojuma ātrums: 3 m/s)

  Lidojumus atļauts veikt tā, lai bezpilota gaisa kuģis nepārlido neiesaistītām personām, un lidojums notiek drošā vismaz 50m attālumā horizontālā plaknē no šādām personām.

  Lidojumus veic teritorijā, attiecībā uz kuru tālvadības pilots pamatoti pieņem, ka bezpilota gaisa kuģa lidojuma zonā visā lidojuma laikā neiesaistītas personas netiks apdraudētas. Lidojumus atļauts veikt, ievērojot vismaz 150m attālumu horizontālā plaknē no dzīvojamām, tirdzniecības, rūpniecības vai atpūtas teritorijām.

  Papildu nosacījumi un ierobežojumi

  Atbilstoši UAS ģeogrāfiskajās zonās noteiktajam

  Šādas zonas ir, piemēram, lidlauku tuvumā, kā arī citās vietās, kas rada apdraudējumu civilajai un militārajai aviācijai. Sīkāka informācija pieejama sadaļā “Par ierobežojumiem un nosacījumiem gaisa telpā” un VAS “Latvijas gaisa satiksme” tīmekļvietnē airspace.lv/drones.

  PIENĀKUMU SADALĪJUMS

  UAS ekspluatanta pienākumi

  UAS ekspluatantam ir šādi pienākumi:

  • izstrādāt ekspluatācijas procedūras, kas pielāgotas lidojumu veidam un ar to saistītajam riskam (šādas procedūras rakstiskā formātā nepieciešamas, ja UAS ekspluatants norīko vairākus tālvadības pilotus; citos gadījumos par pietiekamu var tikt uzskatīts, ka tāvadības pilots ievēro UAS ražotāja noteiktās procedūras un nosacījumus)

  • nodrošināt, ka visiem lidojumiem tiek efektīvi izmantots radiofrekvenču spektrs un atbalstīta radiofrekvenču spektra lietderīga izmantošana nolūkā izvairīties no kaitīgiem traucējumiem

  • norīkot tālvadības pilotu katram lidojumam

  • nodrošināt, ka tālvadības piloti un visi citi darbinieki, kas veic kādu atbalstu droša lidojuma izpildei, ir iepazinušies ar bezpilota gaisa kuģa ražotāja sniegtajiem norādījumiem un
   a) ir ieguvuši savu uzdevumu veikšanai nepieciešamo kompetenci (tālvadības piloti – atbilstoši noteiktajām kvalifikācijas prasībām; atbalsta personāls – pabeiguši apmācības kursu, ko darbavietā organizējis USA ekspluatants)
   b) pilnībā pārzina UAS ekspluatanta procedūras
   c) ir nodrošināti ar plānotajam lidojumam būtisku informāciju attiecībā uz jebkuru UAS ģeogrāfisko zonu

  • pēc vajadzības atjaunināt informāciju vietzinīguma sistēmā atbilstoši plānotajai lidojumu vietai

  • nodrošināt, ka bezpilota gaisa kuģim ir pievienota attiecīga ES atbilstības deklarācija, kurā norādīta atsauce uz attiecīgo klasi, un piestiprināts attiecīgais klases identifikācijas marķējums

  • nodrošināt, ka visas iesaistītās personas, kas atrodas lidojuma teritorijā, ir informētas par riskiem un ir skaidri piekritušas piedalīties

  • nodrošināt, ka visas iesaistītās personas, kas atrodas lidojuma teritorijā, ir informētas par riskiem un ir skaidri piekritušas piedalīties

  Tālvadības pilota pienākumi

  Pirms lidojuma:

  • iegūt lidojuma veikšanai nepieciešamo kompetenci un lidojuma laikā spēt uzrādīt kompetences apliecinājumu

  • iegūt lidojuma veikšanai nepieciešamo kompetenci un lidojuma laikā spēt uzrādīt kompetences apliecinājumu

  • iegūt lidojuma veikšanai nepieciešamo kompetenci un lidojuma laikā spēt uzrādīt kompetences apliecinājumu

  • iegūt atjauninātu informāciju par UAS ģeogrāfiskajām zonām plānotajā lidojumu vietā un ievērot tajā noteiktos nosacījumus

  • izvērtēt apkārtējo vidi, pārliecināties par lidojumā neiesaistītu personu un šķēršļu klātbūtni

  • pārliecināties, ka bezpilota gaisa kuģa sistēmas stāvoklis ļauj droši veikt plānoto lidojumu, un attiecīgā gadījumā pārbaudīt, vai tiešā attālinātā identifikācija ir aktīva un atjaunināta

  • ja bezpilota gaisa kuģis ir aprīkots ar papildu lietderīgo kravu – pārbauda, vai tās masa nepārsniedz ražotāja vai attiecīgajai klasei noteikto bezpilota gaisa kuģa kopējās pacelšanās masas ierobežojumu

  Lidojuma laikā:

  • nepildīt pienākumus, atrodoties psihoaktīvu vielu ietekmē vai alkohola reibumā vai nespējot pilnvērtīgi veikt savus uzdevumus traumas, noguruma, medikamentu lietošanas, slimības vai citu iemeslu dēļ

  • noturēt bezpilota gaisa kuģi tiešās redzamības (VLOS) robežās un pastāvīgi uzmanīgi vērot gaisa telpu ap bezpilota gaisa kuģi, lai novērstu jebkādu risku, ka var notikt sadursme ar pilotētu gaisa kuģi. Tālvadības pilotam nekavējoties jāpārtrauc lidojumu, ja tas rada risku citiem gaisa kuģiem, cilvēkiem, dzīvniekiem, videi vai īpašumam.

  • ievērot ierobežojumus un nosacījumus, kas noteikti UAS ģeogrāfiskajās zonās

  • spēt nodrošināt bezpilota gaisa kuģa pastāvīgu vadāmību, izņemot gadījumu, kad tiek zaudēts savienojums vai kad lidojums tiek veikts ar brīva lidojuma bezpilota gaisa kuģi

  • veikt lidojumus ar bezpilota gaisa kuģi saskaņā ar ražotāja sniegtajiem norādījumiem, ievērojot visus piemērojamos ierobežojumus

  • ievērot UAS ekspluatanta procedūras, ja tās ir pieejamas

  • veicot lidojumus diennakts tumšajā laikā, nodrošināt, ka uz bezpilota gaisa kuģa ir aktivizēta zaļa zibšņuguns, kā arī lidojums tiek veikts stingri ievērojot tiešās redzamības (VLOS) nosacījumus

  • nevadīt bezpilota gaisa kuģus tuvu teritorijām vai teritorijās, kurās notiek ārkārtas reaģēšanas darbi, izņemot gadījumus, kad ir saņemta attiecīga atļauja no atbildīgajiem ārkārtas reaģēšanas dienestiem

  KATEGORIJA

  Jūsu plānotie lidojumi atbilst Specifiskajai kategorijai. Lai veiktu lidojumus Specifiskajā kategorijā, UAS ekspluatantam jāsaņem ilgtermiņa ekspluatācijas atļauja, kas saistīta ar papildu prasībām tālvadības pilotam un lidojumā iesaistītajām personām, dokumentācijas izstrādi un izmaksām. Katram individuālajam lidojumam, iespējams, var būt nepieciešama papildus lidojumu atļauja vai koordinācija ar iesaistītajām organizācijām.

  REĢISTRĀCIJA

  Veicot bezpilota gaisa kuģu lidojumus Specifiskās kategorijas ietvaros, UAS ekspluatanta reģistrācija ir obligāta neatkarīgi no bezpilota gaisa kuģa raksturlielumiem.

  Personām, kas jaunākas par 16 gadiem, nav atļauts veikt lidojumus Specifiskās kategorijas ietvaros.


  Sīkāka informācija tiks papildināta tuvākajā laikā.

  Scroll to Top